Gå til hovedindhold

Boligindsatsen

Kontakt os hvis du har mistanke om sundheds- eller brandfarlige boliger og lokaler til ophold mv.

Billede af et hvidmalet hjørne med brungrønne pletter

Indhold

  Har du kendskab til en usund bolig med eksempelvis skimmelsvamp og lignende, kan du kontakte os, da vi fører tilsyn på området. 

  Du kan kontakte os på
  mail boligindsatsen@morsoe.dk 
  tlf. 9970 7000.

  Hvis man som lejer får mistanke om problemer med indeklimaet i sin bolig, skal man rette henvendelse til sin udlejer/boligforening, hvorefter man i fællesskab skal forsøge at løse eventuelle problemer.

  Findes der ikke en løsning, og mener lejer, at problemet har årsag i manglende vedligeholdelse, kan der rettes henvendelse til Huslejenævnet, hvis man bor i privat udlejningsbyggeri, og til Beboerklagenævnet, hvis man bor i en almen bolig.

  Alle kan tillige henvende sig til Teknik og Miljø i Morsø Kommune ved mistanke om sundhedsfare.

  Teknik og Miljø vejleder og rådgiver borgere, som henvender sig om problemer i eller omkring deres bolig.

  Der kan være forskel på, hvordan sager gribes an. Det afhænger af problemernes karakter, ejerforhold m.v. Et typisk sagsforløb er følgende:

  • En borger henvender sig til forvaltningen.
  • Der aftales besigtigelse af boligen. Besigtigelsen er visuel, men vurderes der et behov for yderligere dokumentation/undersøgelse, rekvireres ekstern teknisk assistance.
  • Kommunen eller ekstern tekniker vurderer og rådgiver om, hvilke problemer der eventuelt er.
  • Kommunen udsteder eventuelt påbud eller opfordrer ejeren til at undersøge eller afhjælpe problemet.
  • Kommunen kan nedlægge forbud mod benyttelse af boligen (kondemnering). Kondemnering kan komme på tale ved en væsentlig og umiddelbar sundhedsfare ved ophold i boligen.

  I nogle tilfælde tager kommunen selv kontakt til lejer eller ejer med en varsling om besigtigelse. Det sker i tilfælde, hvor kommunen har begrundet mistanke om problemer i boligen.

  Hvis boligen bliver kondemneret, kan ejeren fremsende med et istandsættelsesforslag eller handlingsplan, som skal godkendes af boligindsatsen.

  Når boligen er sat i stand og godkendt, kan kondemneringen blive ophævet.

  Hvis ejer ikke istandsætter boligen, kan kommunen udstede et påbud om nedrivning.

  Gode råd til et godt indeklima:

  • Luft ud med gennemtræk, især i badeværelse, køkken og soveværelse - flere gange om dagen, men kun i kort tid.
  • Tænd emhætten, når du laver mad.
  • Luk døren til badeværelset, når du er i bad. Tør vægge og gulv af og luft grundigt ud, når du er færdig med at bade.
  • Tør ikke tøj i boligen – så vidt muligt.
  • Hold udluftningsventiler i vinduer og ydervægge åbne og rengør dem.
  • Hold samme temperatur i alle boligens rum.
  • Hold 10 cm. afstand mellem møbler og kolde ydervægge.
  • Gør jævnligt rent.
  • Brug dyne, pude og underlag, som kan vaskes - og vask jævnligt.
  • Få repareret selv små vandskader hurtigt.

  Hvis du har skimmelsvamp, kan du forsøge at fjerne skimmelvæksten med et svampedræbende middel (f. eks. Rodalon Indendørs, Klorin eller Hysan). Følg de ovenstående råd for at forhindre, at skimmelvæksten vender tilbage.

  Hvis skimmelsvampen ikke forsvinder eller blot kommer igen efter behandlingen, kan du kontakte kommunen. Hvis du lejer din bolig, bør du dog først kontakte din udlejer, som har pligt til at afhjælpe problemet.

  Læs om almindelige råd til opretholdelse af et godt indeklima på Skimmel.dk

  Hvis uheldet er ude, og du bliver ramt af oversvømmelse, er det vigtigt, at du hurtigt danner dig et overblik over, hvor vandet kommer fra.

  Du skal først og fremmest være opmærksom på, at vandet kan være forurenet af kloakvand og dermed udgøre en sundhedsrisiko.

  Det kan du selv gøre, når skaden er sket:

  • Start altid med at vurdere, om oversvømmelsen er sket med regnvand, eller om der også er kloakvand. I tilfælde af at vandet er forurenet, kan det udgøre en sundhedsrisiko.
  • Meld skaden til dit forsikringsselskab og bed om praktiske instrukser. Skader på huset anmeldes til din bygningsforsikring, mens skader på indbo anmeldes til din indboforsikring.
  • Flyt genstande væk, der står i vand og red det, der kan reddes. Fjern vandet med spande eller lignende for at undgå efterfølgende fugtskader og skimmelsvamp. Har du en pumpe, så sæt den i drift og få vandet væk. Af hensyn til din sundhed skal du bruge gummistøvler og handsker, når du bevæger dig i vandet.
  • Kontakt et privat skadeservicefirma, hvis omfanget er så stort, at du ikke selv kan klare det (aftales med forsikringsselskab).
  • Luft ud i kælderen og varm rummet op. Brug eventuelt affugter.
  • Sæt alt vådt inventar til tørre og skaf ventilation til vandskadede vægge for at modvirke skimmelsvamp.
  • Tag billeder af vandskaden til forsikringsselskabet.
  • Smid ikke de beskadigede genstande fra kælderen væk, men sørg blot for at fjerne dem.
  • Forsikringsselskabet sender i mange tilfælde en taksator ud, som skal vurdere skadens omfang, og taksatoren skal kunne se de beskadigede ting.

  Er der efter en oversvømmelse sket skader på offentlig veje, fortove mv., kan du kontakte Morsø Kommune.

  Grundejere er ansvarlige for reparation af private fællesveje.

  Hvis du har en bygning, du vurderer ikke er til at redde, kan du søge kommunen om nedrivningsstøtte, ved at klikke her.

  Støtte til nedrivning sker i hensyn til gældende "Lov om byfornyelse og udvikling af byer".
  Støtte til nedrivning gives efter en konkret vurdering af ejendommen. dog skal følgende forudsætninger være opfyldt for, at man kan få støtte fra byfornyelsespuljen:

  • Bygningen kan også være en bolig eller en tom erhvervsbygning, beliggende i landsbyer eller i det åbne land. (Det vil sige ikke i Nykøbing).
  • Bygningen skal være opført fra 1960 eller være væsentligt nedslidt.
  • bygningen skal være stærkt skæmmende og/eller frembyde fare for naboer, forbipasserende eller omgivelser i øvrigt. 
  • Nedrivningsarbejderne må ikke være igangsat FØR TILSAGN fra Morsø Kommune.

  Ved prioritering af støttemidlerne vil der i øvrigt blive lagt vægt på følgende forhold:

  • om ejendommen ligger synligt ved en større vej, i en landsby eller i det åbne land
  • om ejer er indstillet på og i stand til at afholde eventuelt følgeudgifter ved nedrivning, som kommunen ikke dækker, såsom indfrielse af panthavere, oprydning, og ligende.
  • om ejer er indstillet på at holde grunden sømmelig efter nedrivningen.