Gå til hovedindhold

Sundheds- og brandfarlige boliger

Kontakt os - hvis du mistanke om sundheds- eller brandfare boliger og lokaler til ophold mv.

Billede af et hvidmalet hjørne med brungrønne pletter

Indhold

  Så har du kendskab til en usund bolig med eksempelvis skimmelsvamp og lignende - så kan du kontakte os, da vi fører tilsyn på området. Du kan kontakte os på tlf. 99 70 70 00.

  Hvis man som lejer får mistanke om problemer med indeklimaet i sin bolig, skal man rette henvendelse til sin udlejer/boligforening, hvorefter man i fællesskab skal forsøge at løse eventuelle problemer.

  Findes der ikke en løsning, og mener lejer, at problemet har årsag i manglende vedligeholdelse, kan der rettes henvendelse til Huslejenævnet, hvis man bor i privat udlejningsbyggeri, og Beboerklagenævnet, hvis man bor i en almen bolig.

  Alle kan tillige henvende sig til Natur og Miljø i Morsø Kommune ved mistanke om sundhedsfare.

  Natur og Miljø vejleder og rådgiver borgere, som henvender sig om problemer i eller omkring deres bolig.

  Der kan være forskel på, hvordan sager gribes an. Det afhænger af problemernes karakter, ejerforhold m.v. Et typisk sagsforløb er følgende:

  • En borger henvender sig til forvaltningen.
  • Der aftales besigtigelse af boligen. Besigtigelsen er visuel, men vurderes der et behov for yderligere dokumentation/undersøgelse rekvireres ekstern teknisk assistance.
  • Kommunens eller ekstern tekniker vurderer og rådgiver i, hvilke problemer, der eventuelt er.
  • Kommunen udsteder eventuelt påbud eller vejledning til ejeren om udførelse af visse arbejder.
  • Eller der nedlægges forbud mod benyttelse af boligen (kondemnering). Kondemnering kan komme på tale ved en væsentlig og umiddelbar sundhedsfare ved ophold i boligen.

  I nogle tilfælde tager kommunen selv kontakt til lejer eller ejer med en varsling om besigtigelse. Det sker i tilfælde, hvor kommunen har begrundet mistanke om problemer i boligen.

  Hvis boligen bliver kondemneret, kan ejeren fremkomme med et istandsættelsesforslag, som skal godkendes af kommunens byggetekniker.

  Når boligen er sat i stand og godkendt, kan kondemneringen blive ophævet.

  Hvis ejer ikke istandsætter boligen, kan kommunen udstede et påbud om nedrivning.

  Gode råd til et godt indeklima:

  • Luft ud med gennemtræk, især i badeværelse, køkken og soveværelse - flere gange om dagen, men kun i kort tid.
  • Tænd emhætten, når du laver mad
  • Luk døren til badeværelset, når du er i bad. Tør vægge og gulv af og luft grundigt ud når du er færdig med at bade
  • Tør ikke tøj i boligen – så vidt muligt
  • Hold udluftningsventiler i vinduer og ydervægge åbne, og rengør dem
  • Hold samme temperatur i alle boligens rum
  • Hold 10 cm. afstand mellem møbler og kolde ydervægge
  • Gør jævnligt rent
  • Brug dyne, sovepude og underlag, som kan vaskes - og vask jævnligt
  • Få repareret selv små vandskader hurtigt

  Hvis du har skimmelsvamp, kan du forsøge at fjerne skimmelvæksten med et svampedræbende middel (f. eks. Rodalon indendørs, Klorin eller Hysan). Følg de ovenstående råd for at forhindre, at skimmelvæksten vender tilbage.

  Hvis skimmelsvampen ikke forsvinder eller blot kommer igen efter behandlingen, kan du kontakte kommunen. Hvis du lejer din bolig, bør du dog først kontakte din udlejer, som har pligt til at afhjælpe problemet.

  Læs om almindelige råd til opretholdelse af et godt indeklima på Skimmel.dk

  Hvis uheldet er ude, og du bliver ramt af oversvømmelse, er det vigtigt, at du hurtigt danner dig et overblik over, hvor vandet kommer fra.

  Du skal først og fremmest være opmærksom på, at vandet kan være forurenet af kloakvand og dermed udgøre en sundhedsrisiko.

  Det kan du selv gøre, når skaden er sket:

  • Start altid med at vurdere, om oversvømmelsen er sket med regnvand, eller om der også er kloakvand. I tilfælde af, at vandet er forurenet, kan det udgøre en sundhedsrisiko.
  • Meld skaden til dit forsikringsselskab og bed om praktiske instrukser. Skader på huset anmeldes til din bygningsforsikring, mens skader på indbo anmeldes til din indboforsikring.
  • Flyt genstande væk, der står i vand og red det, der kan reddes. Fjern vandet med spande eller lignende for at undgå efterfølgende fugtskader og skimmelsvamp. Har du en pumpe, så sæt den i drift og få vandet væk. Af hensyn til din sundhed skal du bruge gummistøvler og handsker, når du bevæger dig i vandet.
  • Kontakt et privat skadeservicefirma, hvis omfanget er så stort, at du ikke selv kan klare det (aftales med forsikringsselskab).
  • Luft ud i kælderen, og varm rummet op. Brug eventuelt affugter.
  • Sæt alt vådt inventar til tørre og skaf ventilation til vandskadede vægge for at modvirke skimmelsvamp.
  • Tag billeder af vandskaden til forsikringsselskabet.
  • Smid ikke de beskadigede genstande fra kælderen væk, men sørg blot for at fjerne dem.
  • Forsikringsselskabet sender i mange tilfælde en taksator ud, som skal vurdere skadens omfang, og taksatoren skal kunne se de beskadigede ting.

  Er der efter en oversvømmelse sket skader på offentlig veje, fortove mv., kan du kontakte Morsø Kommune.

  Grundejere er ansvarlige for reparation af private fællesveje.

  Hvis du har en bygning, du vurderer ikke er til at redde, kan du søge kommunen om nedrivningsstøtte, ved at klikke her