Gå til hovedindhold

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Se mere om hvordan du sorterer dit byggeaffald og anmelder det til kommunen.

Indhold

  Anmeldelse af byggeaffald
  Screeningsskema - byggeaffald

  Hvem har ansvaret + tidsfrist

  Det er bygherrens ansvar, at nedrivningsmaterialet screenes og evt. kortlægges, og det er bygherres ansvar at anmelde anlægsaffaldet, og at affaldet sorteres og behandles korrekt.

  Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det stadig dit ansvar som bygherre at sikre, at der anmeldes korrekt.

  Anmeldelse, screening og kortlægning af miljøproblematiske stoffer og materialer skal indsendes elektronisk med din virksomheds eller personlige NemLogin/MitID via Anmeldelse af byggeaffald (link)  senest 2 uger inden du går i gang med at renovere eller nedrive bygningen

  Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan Miljøgruppen kontaktes på tlf. 9970 7219 eller e-mail teknikogmiljomiljo@morsoe.dk

   

  Alt affald fra bygge- og anlægsarbejder skal sorteres, og alle direkte genbrugelige materialer skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning på stedet.
  Ikke-forurenet bygge- og anlægsaffald skal mindst sorteres i følgende fraktioner:

  1. Natursten, f.eks. granit og flint.
  2. Ikke glaseret tegl (mur- og tagsten).
  3. Beton.
  4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.
  5. Jern og metal.
  6. Gips.
  7. Stenuld.
  8. Jord.
  9. Asfalt.
  10. Blandinger af beton og asfalt.

  Nr. 1-7 må uden tilladelse anvendes til byggeri.
  Nr. 1-4 må uden tilladelse og efter knusning anvendes, som erstatning for sand og grus.

  Byggeaffald til genbrugsplads

  Byggeaffald fra private borgere kan afleveres på Morsø Kommunes genbrugsplads.
  Større mængder byggeaffald skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ evt. ved hjælp af en godkendt affaldstransportør/vognmand.

   

  Her finder du svar på dine spørgsmål

  Anmeldelse skal ske for at sikre, at der sker korrekt sortering og bortskaffelse af dit affald.

  • Alt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis du ved renovering eller nedrivning frembringer mere end 1 ton affald.
  • Hvis du udskifter termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977, skal du ligeledes anmelde affaldet - uanset mængden.

  Du skal altid lave en screening af bygninger. Inden du påbegynder arbejdet med nedrivningen, skal du foretage en screening af bygningen eller anlægget, eller berørte dele heraf ved renovering. Dette gøres for at afdække, om der kan være anvendt problematiske stoffer som f.eks. PCB, klorparaffiner, PAH'er, asbest og tungmetaller. Til denne opgave benyttes screeningsskema – byggeaffald. 

  PCB er et miljøskadeligt stof og screeningen skal hjælpe til at hindre en fortsat spredning. Du kan læse mere om PCB i byggeaffald i PCB – guiden under nyttige links.

  Hvis du kan svare JA til ét eller flere af spørgsmålene i screeningsskemaet, skal der foretages en kortlægning i form af analyser af bygningen eller anlægget eller berørte dele heraf, som kan indeholde problematiske stoffer.

  Som dokumentation udarbejdes afslutningsvis en kortlægningsrapport, der indsendes sammen med byggeanmeldelsen.

   

  Kortlægningen har til formål at identificere hvor de problematiske stoffer er, i hvilke mængder de forekommer, og hvordan de påtænkes fjernet og håndteret. Udover PCB, kan der forekomme en række andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer, som er vigtige at få identificeret, udsorteret og bortskaffet korrekt (fx asbest, metaller og oliekomponenter (PAH)).

  Metaller er typisk tilsat i maling som pigment og/eller som svampedræbende middel og bly er f.eks. blevet anvendt i maling op til år 1980. Asbest er anvendt i tagplader frem til 1988.

  Det kræver kvalificeret viden og faglighed at foretage kortlægningsundersøgelser.

  Kortlægningsundersøgelsen er vigtig, da den bl.a. dokumenterer, hvorledes byggeaffaldet skal håndteres og bortskaffes. Reglerne fremgår af kapitel 11 i  Affaldsbekendtgørelsen (retsinformation.dk)