Gå til hovedindhold

Sådan søger du byggetilladelse?

Nogle byggearbejder kan udføres uden godkendelse - andet kræver byggetilladelse.

Indhold

  Søg via Byg og Miljø

  Mindre byggearbejder kan udføres efter anmeldelse til kommunen. Større byggerier kræver at der er givet en byggetilladelse før byggearbejdet kan påbegyndes.

  Garager, udhuse og andet småt byggeri

  Skal du bygge garage, udhus eller andet småt byggeri kan det i nogle tilfælde opføres uden byggetilladelse.

  Byggetilladelse

  Før du går i gang med dit byggearbejde, skal du ansøge om tilladelse hos kommunen. Ansøgning om byggetilladelse skal indsendes digitalt via Byg og Miljø, som er en landsdækkende selvbetjeningsløsning der er udviklet i samarbejde mellem stat og kommunerne.

  Ansøgningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af det arbejde der skal udføres og skal indeholde enhver oplysning af betydning for sagens behandling. Ansøgningen skal være vedlagt relevant tegningsmateriale med angivelse af målestoksforhold.

  Uanset hvad der bygges har man pligt til at overholde plan- og byggeloven. Byggeloven gælder for alt byggeri, medmindre andet er bestemt i Bygningsreglement 2018, kap. 1.

  Dette skal du indsende og udfylde, når du bygger nyt

  Du skal som udgangspunkt:

  1. Indsende tegninger:

  • Situationsplan over byggegrund i mindstemål 1:500 visende: beliggenhed af nuværende og projekterede bygninger, afstande til skel, samt terrænkoter ved terrænreguleringer

  • - Målfast plantegning i mindstemål 1:100

  • - Målfast snittegning i mindstemål 1:100

  • - Målfaste facadetegninger i mindstemål 1:100 med indtegning af eksisterende og fremtidig reguleret terræn

  2. Indplacere dit byggeri i en konstruktionsklasse

  3. Indplacere dit byggeri i en brandklasse

  4. Afkrydse hvilke tekniske bestemmelser dit byggeri er omfattet af

  5. Indsende oplysninger til brug for BBR, herunder arealberegning og materialevalg for facade og tag

  6. Indsende oplysning om eventuel lavenergiklasse (ved nye enfamilieshuse)

  7. Evt. indsende forsikringstilbud på obligatorisk byggeskadeforsikring jf. Byggelovens §25A 

  I denne video bliver du guidet i hvordan du ansøger i Byg og Miljø: