Gå til hovedindhold

Husdyrbrug

Du skal ansøge kommunen hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide dit dyrehold eller produktionsareal eller bygge nye driftsbygninger.

Indhold

  IE-brugs årlige indberetninger
  Anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsens §25

  Så vil du enten skulle have en tilladelse, godkendelse eller benytte en anmeldeordning.

  Den 1. august 2017 trådte en ny husdyrregulering i kraft. Den væsentligste ændring er at reguleringen af husdyrbrugenes anlæg, samt arealer til udbringning af husdyrgødning, er blevet adskilt. Staten regulerer derfor nu arealdelen. Derudover ændres på hvordan produktionstilladelsen fastsættes. Husdyrreguleringen bliver nu baseret på en produktionsramme, der bliver udtrykt i m2 produktionsareal, i stedet for antal dyr og dyreenheder.

  Den nye model kaldes stipladsmodellen. Produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning - og som dyrene ikke kun har kortvarigt adgang til.

  Det kræver en godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 b, hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug, der har følgende produktionsarealer:

  • over 300 m2 produktionsareal til ammekøer med tilhørende opdræt på dybstrøelse, eller heste, geder eller får – hvis dyrene kun er opstaldet i perioden 1. oktober til 15. maj
  • over 200 m2 produktionsareal, hvis det kun er til heste
  • over 175 m2 produktionsareal til ammekøer med tilhørende opdræt på dybstrøelse, eller heste, geder eller får
  • over 100 m2 produktionsareal i tilfælde, der ikke er omfattet af ovenfor nævnte grænser

  Det kræver en godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 a, hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug, der har:

  • en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N om året
  • flere end 750 stipladser til søer,
  • flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller
  • flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

  Har du en tilladelse eller en godkendelse efter de tidligere gældende regler, skal du have en ny godkendelse eller tilladelse, hvis du foretager udvidelser eller ændringer.

  Ansøgningerne sendes ind via det elektroniske ansøgningssystem på Husdyrgodkendelse.dk. Til ansøgningssystemet er knyttet beregningsværktøjer, som beregner om projektet overholder de fastlagte beskyttelsesniveauer.

  Ejendomme med anlæg, hvor produktionsarealerne til sammen højst er 100 m2, eller ovennævnte produktionsarealer, er ikke et husdyrbrug i lovens forstand og er ikke omfattet af krav om tilladelse eller godkendelse. Du skal dog anmelde til kommunen, hvis du ønsker at etablere/ibrugtage et fast placeret husdyranlæg, gødnings- eller ensilageopbevaringsanlæg. Dette skal ske ved at udfylde og indsende en anmeldelse. Hvis dit dyrehold med tilhørende anlæg er etableret før den 1. august 2017, skal du også anmelde en udvidelse eller ændring af dyreholdet, første gang dette sker, efter før nævnte dato.

  Du har mulighed for at anmelde nogle ændringer af anlæg og dyrehold , uden det bliver omfattet af en tilladelse eller godkendelse.

  Du kan benytte en anmeldeordning til etablering af:

  • Halmlade, maskinhal, malkerum m.v., kornlager og foderlager
  • Ensilageopbevaringsanlæg
  • Gødningsopbevaringsanlæg
  • Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning
  • Opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter
  • Skift mellem dyretyper (uden § 16 a eller § 16 b)
  • Skift i miljøteknologiske løsninger og bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde
  • Afprøvning af miljøeffektive teknologier og teknikker
  • Produktionstilpasning - malkekøer (med §§ 10-12)
  • Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi (med § 16 a eller § 16 b)

  Ønsker du at benytte en af anmeldeordningerne skal du sende en anmeldelse til Morsø Kommune via Husdyrgodkendelse.dk. Nogen af anmeldelserne kan være omfattet af en byggetilladelse, hvor der også skal indsendes en ansøgning via Byg og Miljø.

  Der er brugerbetaling på kommunens arbejde med godkendelser og tilladelser. Det betyder, at du skal betale for den tid kommunen anvender i forbindelse med sagsbehandling af en ansøgning.

  Morsø Kommune opkræver brugerbetalingen hvert år i november. Taksten reguleres årligt og kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  I 2022 er timetaksten 440,78 kr.

  Etablering, udvidelse og ændring af hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger skal anmeldes til kommunen.

  For at kunne anmelde en udvidelse eller etablering skal ejendommen overholde følgende afstandskrav:

  Hundekennel og privat hundehold:

  • mindst 100 meter fra nabobeboelse
  • mindst 200 meter fra byzone, sommerhusområde og lokalplanlagte boligområder

  Hundepension:

  • mindst 200 meter fra nabobeboelse
  • mindst 300 meter fra byzone, sommerhusområde og lokalplanlagte boligområder

  Kommunen har dog mulighed for at give dispensation fra afstandskravene. Hvis der gives dispensation, stilles der formentlig nogle vilkår. Vilkår skal stilles med henblik på at der ikke opstår nærliggende risiko for væsentlig forurening eller gener for omgivelserne. Vilkår kan almindeligvis omhandle indretning af hundegårde, renholdelse samt støjreducerende tiltag.

  Hvis du ønsker at anmelde en hundepension, hundekennel eller et privat hundehold, skal du indsende følgende til Morsø Kommune:

  • oplysninger om hundeholdets størrelse
  • kort over placeringen af bure og løbegårde
  • oplysninger om hvad du gør af gødningen