Gå til hovedindhold

Lokalplan 17.146 og Kommuneplantillæg 1

Frist for klage: 28 september 2023

Indhold

  Lokalplan 17.146 Boligområde ved Rolstrupparken og Kommuneplantillæg 1 har været i offentlig høring for en periode af 8 uger fra den 1. juni 2023 til den 27. juli 2023 og er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023.

  Der er i alt indkommet 3 bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden.

  Se Skrivelse om offentlig bekendtgørelse af lokalplanen her.

  Klagevejledningen kan ses i skrivelse om offentlig bekendtgørelse.

  Lokalplanen kan læses på Morsø Kommunes lokalplanportal.

  Kommuneplantillæg 1

  I forbindelse med Lokalplan 17.146 er der udarbejdet et Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2021-2033.

  Kommuneplantillæg 1 udvider Kommuneplanramme 17.B.10 - Nykøbing, Rolstrup så den også omfatter lokalplanområdet. Kommuneplanrammen fastlægger desuden, at der i grænsen mellem boligområde 17.B.10 og erhvervsområde 17.E.02 skal etableres støjmæssig afskærmning i form af f.eks. en støjvold, inden ny bebyggelse i den nordlige del af området kan tages i brug.

  Forslag til Lokalplan 17.146

  Lokalplanen har til formål at skabe de planlægningsmæssige rammer for et boligområde i udkanten af Nykøbing Mors. Området anvendes i dag primært til landbrugsformål, men omfatter også en børnehave og tre eksisterende boliger. Lokalplanen har yderligere til formål at sikre, at boligområdet får en grøn og åben karakter med sammenhæng mellem landskab og bebyggelse.

  Lokalplanen udlægger i alt 3 delområder. Et delområde til åben-lav bebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, et delområde til tæt-lav boligbebyggelse samt et grønt delområde med mulighed for at opføre støjdæmpende foranstaltninger, der kan beskytte boligområdet mod støj. Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger med varierende arkitektur i form af materialevalg, tagudformning og mulighed for parterre. 

  Lokalplanen lægger stor vægt på at indpasse boligområdet i det eksisterende bakkede landskab, hvorfor der er afsat større arealer til grønne områder i udstykningsplanen. Det naturligt bakkede terræn er oplagt til regnvandshåndtering, hvorfor lokalplanen muliggør etablering af et forsinkelsesbassin til regnvand samt etablering af veje, hvori der ligeledes er indtænkt afledning af overfladevand.