Gå til hovedindhold

Miljøtilladelse - Hovmøllevej 4

Klagefrist: 14. februar 2023

Indhold

  Morsø Kommune har truffet afgørelse om miljøtilladelse til husdyrbruget på Hovmøllevej 4, 7960 Karby.

  Der gives tilladelse til at der kan etableres et kviehotel i dybstrøelse, i en eksisterende bygning. Det samlede produktionsareal bliver på 545 m2.

  Der er ingen gødningsopbevaringsanlæg på ejendommen, da stalden etableres med dybstrøelse som køres i markstak.

  Morsø Kommune meddeler samtidig dispensation fra afstandskravet til vandløb og dræn samt afstand til skel.

  Da ejendommen ikke er en landbrugsejendom, har Morsø Kommune foretaget en vurdering af projektet i forhold til de hensyn, der skal varetages med Planlovens zonebestemmelser.

  Tilladelsen er givet efter § 16 b, stk. 1 i Husdyrbrugloven, og dispensationerne efter lovens § 9, stk. 3.

  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, med frist den 14. februar 2023.