Gå til hovedindhold

Udviklingsspor

Se mere om de specialpædagogiske indsatser og udviklingsspor, som børn og unge kan visiteres til.

Indhold

  Målgruppe

  Morsø Kommune har som mål, at så mange børn og unge som muligt går i almindelige dagtilbud og skoler tæt på deres nærmiljø. Det giver den bedste sammenhæng for barnet og dets familie. Målgruppen for den specialpædagogiske indsats er børn og unge med generelle udviklingsforstyrrelser – psykisk, fysisk, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder. Det er kun børn og unge, der har udfordringer af et omfang, som ikke kan imødekommes af indsatsen, der visiteres til specifikke specialiserede tilbud.

  Børne- og ungesyn

  De lokale specialpædagogiske indsatser tager afsæt i Morsø kommunens børne- og ungesyn, Mosaikken, der har fokus på, at man trods forskelligheder kan udvikle sin identitet og sit selvværd i fællesskaber. Børn og unge der er visiteret til et udviklingsspor skal i videst mulig omfang bevare sin tilknytning til almensammenhængene, gruppe eller stamklasse, og understøttes i adgangen til spejling, deltagelsesmuligheder og gennem stærke fællesskaber og relationer sikre det enkelte barn og den unge de bedste betingelser for trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Inklusion

  Inklusion handler om at skabe et trygt miljø, og understøtte børn og unges deltagelse i sociale og faglige fællesskaber, så de kan trives og udvikle sig i forhold til andre børn og unge. Børne- og læringsfællesskaber hvor forskelligheden bliver en styrke og hvor barnet / den unge opnår udbytte gennem lege- og læringsaktiviteter og processer samt bliver mødt og anerkendt som en ligeværdig deltager. Inklusionsprocessen betyder dermed, at der både arbejdes med barnets / den unges evne til at deltage i fællesskaber og samtidig arbejdes der med fællesskabets sociale miljø i gruppen/stamklassen.

  Praksis

  Praksis i udviklingssporet tilrettelægges ud fra en høj grad af tydelighed, forudsigelighed og genkendelighed. Der arbejdes med forskellige kommunikative værktøjer, visuelle støttesystemer og strukturer i det omfang og på en måde, som de enkelte børn og unge profiterer af.
  Der anvendes pædagogiske metoder og analysemodeller som KRAP, ICDP og LP-modellen, der er forankret i Mosaikkens teoretiske fundament. Gennem en anerkendende og ressourceorienteret tilgang udarbejdes individuelle handleplaner, hvor der fokuseres på ønsket adfærd. I forlængelse heraf mødes barnet / den unge nysgerrigt med en anerkendende og anvisende kommunikation. Der er et fokus på at møde barnet / den unge mentaliserende og at tilpasse forventninger til barnets / den unges forudsætninger, så det oplever at mestre.

  Et bredt, koordineret og forpligtende samarbejde

  For at kunne lykkes med at skabe de bedst mulige betingelser for barnets/den unges trivsel, læring, udvikling og dannelse er et tæt samarbejde en nødvendig forudsætning mellem de professionelle, børn/de unge, børnene/de unges forældre, ledelse og andre relevante fagpersoner.

  Sammenhæng i overgange

  Der tilstræbes stærkere sammenhænge og øget fleksibilitet mellem læringsmiljøer, herunder et flow i overgange i og mellem dagtilbud og skoler samt tættere kobling mellem alment tilbud, udviklingsspor og specialtilbud om viden, erfaringer og virkninger af tiltag og indsatser

  Lokale udviklingsspor

  Der er etableret udviklingsspor på Dueholmskolen, Mc Holms Skole- og Børnehus, Sydmors Skole- og Børnehus og Ø. Jølby Skole- og Børnehus.
  Beskrivelser af udviklingsspor i de enkelte skoler/børnehuse kan tilgås på deres hjemmesider.