Gå til hovedindhold

Arrangementer

Alle arrangementer skal meddeles til kommunen.

Indhold

  Morsø Kommune er en kommune hvor der afholdes mange arrangementer, hele året.

  Kommunen skal ikke længere give arrangementstilladelser, men alle arrangementer skal meddeles til kommunen.

  Alt efter hvilket arrangement det er tale om, er der materiale, der skal sendes til kommunen, som det fremgår under de enkelte elementer nedenfor og hvis der skal laves en pladsfordelingsplan, skal denne godkendes af kommunen eller en certificeret brandrådgiver.

  I tilfælde af at arrangementet ikke lever op til bygningsreglementet vil det kræve en byggetilladelse.

  Vær opmærksom på om arrangementet kræver tilladelse fra politiet i form af tilladelse til f.eks. alkoholbevilling, opstilling af forlystelser mv.

  Ved afholdelse af demonstration er du forpligtet til at underrette politiet. Yderlige informationer findes på politiets hjemmeside.
  Alle arrangementer skal overholde bilag 11 og evt. andre bilag alt efter hvilket arrangement det er. Det kan du læse mere om under de enkelte elementer nedenfor.

  Nordjyllands beredskab foretager brandsyn til udvalgte arrangementer. I alle tilfælde skal arrangementet leve op til bygningsreglementets krav, og ved brandsyn skal det kunne forelægges beredskabet, at arrangementet lever op til bygningsreglementets krav.

  Følgende arrangementer skal anmeldes til kommunen

  Du skal søge byggetilladelse til en pladsfordelingsplan eller ændring af en pladsfordelingsplan, hvis du skal opstille et telt, der skal anvendes af flere end 150 personer. Dette gælder, hvis der ikke er en pladsfordelingsplan, som er certificeret som en del af en certificeret transportabel konstruktion eller pladsfordelingsplanen er godkendt af en certificeret brandrådgiver. Lav planen efter bilag 11c (lav link til denne) for at leve op til kravene i bygningsreglementet og søg byggetilladelse på hjemmesiden Byg og Miljø. 

  Følgende telte skal overholde bygningsreglementet (lav denne til link til bygningsreglementet) men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:

  • Telte i 1 etage til privat brug.
  • Telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 100 m2.

  Følgende telte må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:

  • Alle telte i mere end 1 etage
  • Telte, der ikke er til privat brug, med et samlet areal på mere end 100 m2.
  • Transportable konstruktioner i mere end 1 etage.
  • Alle overdækninger over scener og tribuner, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m2.
  • Alle overdækninger over gangbroer.

  De transportable konstruktioner, der er nævnt ovenfor, er omfattet af følgende krav i bygningsreglementet:

  • Byggeret, jf. bygningsreglements §§ 166-195, hvis de opsættes i mere end 6 uger.
  • Adgangsforhold ved bygningen, jf. Bygningsreglementets §§ 51-54.
  • Værn, jf. Bygningsreglementets §§ 58-60.
  • Konstruktioner, jf. Bygningsreglementets §§ 340-357. Telte med et samlet areal på højst 50 m2 er ikke omfattet af disse regler. 
  • Brandforhold, jf. Bygningsreglementets §§ 82- 158. 

  Konstruktioner, der opstilles midlertidigt i op til 6 uger, er ikke omfattet af Bygningsreglementets § 40, § 43 og § 46.

  Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er alene omfattet af byggeloven efter kommunalbestyrelsens konkrete vurdering, jf. byggelovens § 2, stk. 3.

  Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er derfor ikke omfattet af Bygningsreglementets § 6 b, stk. 1, eller § 6 b, stk. 3.

  Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 uger på den samme placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. § 7. Ved byggesagsbehandling af en certificeret konstruktion omfattet af § 6 b, stk. 2, der ønskes opstillet i mere end 6 uger, kan certifikatet lægges til grund for opfyldelse af de tekniske krav, og det er alene de bebyggelsesregulerende forhold, der skal byggesagsbehandles. Bestemmelsen omfatter ikke transportable konstruktioner, som er omfattet af § 6 a, stk. 1, nr. 1 og 2.

  Du skal meddele scenens indretning og brug, hvis den skal anvendes af flere end 150 personer, senest 4 uger før konstruktionen tages i brug.

  Du kan finde vejledning i bilag 11 og 11e.

  Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1,0 m i højden og uden overdækning skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse.

  Følgende scener må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:

  • Transportable konstruktioner i mere end 1 etage.
  • Scener, herunder automobilscener, der er mere end 1,0 m i højden, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs.
  • Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m².
  • Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

  De transportable konstruktioner som nævnes ovenfor, er omfattet af følgende krav:

  • Byggeret i kapitel 8, jf. bygningsreglementet, kapitel 8, hvis de opsættes i mere end 6 uger.
  • Adgangsforhold ved bygningen, jf. bygningsreglementet §§ 51-54.
  • Værn, jf. bygningsreglementet §§ 58-60.
  • Konstruktioner i kapitel 15, jf. bygningsreglementet.
  • Brandforhold i kapitel 5, jf. bygningsreglementet.

  Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er alene omfattet af byggeloven efter kommunalbestyrelsens konkrete vurdering, jf. byggelovens § 2, stk. 3.

  Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er derfor ikke omfattet af § 6 b, stk. 1, eller § 6 b, stk. 3.

  Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 uger på den samme placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. § 7.
  Ved byggesagsbehandling af en certificeret konstruktion omfattet af § 6 b, stk. 2, der ønskes opstillet i mere end 6 uger, kan certifikatet lægges til grund for opfyldelse af de tekniske krav, og det er alene de bebyggelsesregulerende forhold, der skal byggesagsbehandles.
  Bestemmelsen omfatter ikke transportable konstruktioner, som er omfattet af § 6 a, stk. 1, nr. 1 og 2.

  For transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, skal meddelelse med oplysning om den transportable konstruktions indretning og brug, jf. §§ 156-158, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, konstruktionen tages i brug.

  Drift, kontrol og vedligeholdsplan af transportable konstruktioner skal udarbejdes ved:

  • Transportable konstruktioner til flere end 150 personer.
  • Midlertidige camping- og salgsområder til flere end 150 personer.

  Der skal udarbejdes en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, så følgende sikres:

  • Der i forsamlingstelte som anvendes af flere end 150 personer udarbejdes en driftsjournal og en pladsfordelingsplan.
  • Der udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks.
  • Der udarbejdes ordensregler om forebyggelse af brand.
  • Personalet er instrueret i de udarbejdede ordensregler, brand- og evakueringsinstruks, placering og brug af håndslukningsudstyr og brandtekniske installationer.

  Ovenstående anses for opfyldt, såfremt drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplanen er udført i henhold til Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold. Det vil sige, som beskrevet i bilag 11.

  Midlertidige overnatninger skal meddeles til kommunen.

  Ved midlertidig overnatning i højst 7 døgn, i byggeri eller bygningsafsnit, der kan henføres til anvendelseskategori 2, 3 og 6, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om den midlertidige overnatning senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

  Ved midlertidig overnatning, der omfatter overnatning for flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før første overnatningsdøgn.

  Du kan finde hjælp til at definere anvendelseskategori her: BR18 (bygningsreglementet.dk) og til at følge brandkravene i bygningsreglementet i forbindelse med midlertidige overnatninger i bilag 11b BR18 (bygningsreglementet.dk).

  Midlertidig overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5, kan ske i højst 50 døgn inden for samme kalenderår.

  Den midlertidige overnatning skal foregå i overensstemmelse med bestemmelserne i bygningsreglementets kapitel 5.

  Ved midlertidig overnatning i en bygning, der ligger i anvendelseskategori 1, skal følgende være opfyldt:

  1) Betingelserne for midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. §§ 143-146, og meddelelse om den midlertidig overnatning er modtaget af kommunalbestyrelsen senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før.

  2) Der er givet byggetilladelse til den midlertidige overnatning. Dokumentation for, at den midlertidige overnatning sker i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5, skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før første overnatningsdøgn.

  Meddelelsen skal indeholde følgende informationer:

  • Periode for overnatning med angivelse af dato for første overnatningsdøgn. 
  • Adresse for overnatning samt bygnings- og lokalenummer. 
  • Antal overnattende personer.
  • Oplysning om, hvorvidt der er fast vågen vagt. 
  • Kontaktoplysninger for indsender af meddelelsen. 
  • Kontaktoplysninger for den ansvarlige person for overnatningen. 
  • Kontaktoplysninger for den ansvarlige person, der er til stede under overnatningen.
  • Hvis midlertidig overnatning er tilladt og er indarbejdet i byggeriets eller bygningsafsnittets DKV-plan jf. afsnit 2.2.1, skal der vedlægges en kopi af DKV-planen, når arrangementet meddeles til kommunen. 

  Arrangementet skal meddeles til kommunen senest 4 uger før området tages i brug, hvis flere end 150 personer skal bruge camping- eller salgsområdet. Områdets placering, indretning og brug skal meddeles. Det kan gøres ved at indsende en arrangementsplan i overensstemmelse med bilag 11a.

  Arrangementet kan etableres uden ansøgning om byggetilladelse, hvis bilag 11 følges i sin helhed.

  Hvis man ikke følger løsningerne i bilag 11, vil det kræve en byggetilladelse at etablere arrangementet. Hvis der skal inddrages en certificeret brandrådgiver, kan ansøger vælge, at kommunalbestyrelsen skal foretage den tekniske byggesagsbehandling af brandforhold. Midlertidige camping- og salgsområder er undtaget for indplacering i brandklasser. Kommunen skal dog vurdere, hvorvidt en certificeret brandrådgiver skal inddrages samt om og i hvilket omfang dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i bygningsreglementets kapitel 29 og 30.

  Du skal meddele den transportable konstruktions indretning og brug, hvis den skal anvendes af flere end 150 personer, senest 4 uger før konstruktionen tages i brug.

  Brug bilag 11, 11e og 11c for at leve op til bygningsreglementets krav.

  Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:

  • Mastesejl, parasoller og telte i 1 etage til privat brug.
  • Mastesejl, parasoller og telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 100 m2.
  • Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1,0 m i højden og uden overdækning.
  • Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde og uden overdækning.
  • Gangbroer m.v. der er højst 1,0 mover terræn og uden overdækning.
  • Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads. Bestemmelsen gælder, uanset om konstruktionen er på hjul eller ej. Konstruktionen må ikke anvendes til overnatning.
  • Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres operationer, øvelser mv.

  Følgende transportable konstruktioner må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:

  • Alle telte i mere end 1 etage
  • Mastesejl, parasoller og telte, der ikke er til privat brug, med et samlet areal på mere end 100 m2.
  • Transportable konstruktioner i mere end 1 etage.
  • Scener, herunder automobilscener, der er mere end 1,0 m i højden, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs.
  • Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m2.
  • Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde.
  • Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m2.
  • Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
  • Gangbroer, der er over 1,0 m i højden, med eller uden færdsel under gangbroen, uanset om gangbroen er med eller uden overdækning.
  • Alle overdækninger over gangbroer.
  • Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
  • Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

  De transportable konstruktioner, der er nævnt ovenfor, er omfattet af følgende krav:

  • Byggeret i kapitel 8, hvis de opsættes i mere end 6 uger.
  • Adgangsforhold ved bygningen, jf. Bygningsreglementets §§ 51-54.
  • Værn, jf. Bygningsreglementets §§ 58-60.
  • Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m2 er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15.
  • Brandforhold i kapitel 5.

  Konstruktioner, der opstilles midlertidigt i op til 6 uger, er ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46.

  Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er alene omfattet af byggeloven efter kommunalbestyrelsens konkrete vurdering, jf. byggelovens § 2, stk. 3.

  Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er derfor ikke omfattet af Bygningsreglementets § 6 b, stk. 1, eller § 6 b, stk. 3.

  Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 uger på den samme placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. § 7. Ved byggesagsbehandling af en certificeret konstruktion omfattet af § 6 b, stk. 2, der ønskes opstillet i mere end 6 uger, kan certifikatet lægges til grund for opfyldelse af de tekniske krav, og det er alene de bebyggelsesregulerende forhold, der skal byggesagsbehandles. Bestemmelsen omfatter ikke transportable konstruktioner, som er omfattet af § 6 a, stk. 1, nr. 1 og 2.

  For transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, skal meddelelse med oplysning om den transportable konstruktions indretning og brug, jf. §§ 156-158, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, konstruktionen tages i brug.

  Drift, kontrol og vedligeholdsplan af transportable konstruktioner skal udarbejdes ved:

  • Transportable konstruktioner til flere end 150 personer.
  • Midlertidige camping- og salgsområder til flere end 150 personer.

  Der skal udarbejdes en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, så følgende sikres:

  • Der i forsamlingstelte som anvendes af flere end 150 personer udarbejdes en driftsjournal og en pladsfordelingsplan.
  • Der udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks.
  • Der udarbejdes ordensregler om forebyggelse af brand.
  • Personalet er instrueret i de udarbejdede ordensregler, brand- og evakueringsinstruks, placering og brug af håndslukningsudstyr og brandtekniske installationer.

  Ovenstående anses for opfyldt, såfremt drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplanen er udført i henhold til Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold. Det vil sige, som beskrevet i bilag 11.

  Der skal udarbejdes og indsendes en pladsfordelingsplan efter bilag 11c, hvis et lokale eller et telt skal benyttes af mere end 150 personer. Hvis den ikke er certificeret, som en del af en certificeret transportabel konstruktion, skal den godkendes af en certificeret brandrådgiver eller af kommunen.

  Morsø Kommune har mange parker, torve og pladser, som du kan benytte til forskellige arrangementer.
  Der skal søges via kommunens hjemmeside, hvor du også finder en vejledning dertil.

  Du skal benytte den grønne boks "Ansøg om afholdelse af udendørsarrangement"

  Bygningsreglementet § 6h findes informationer om Pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler med mere end 150 personer, jf. § 148, nr. 5, eller § 157, nr. 1, som ikke er en del af en certificering af en transportabel konstruktion, skal udfærdiges af en certificeret brandrådgiver eller godkendes af kommunalbestyrelsen.

  Til kommunen: indsendelse af pladsfordelingsplan efter bilag 11c. Hvis den ikke er godkendt som en del af en certificeret transportabel konstruktion, skal den godkendes af en certificeret brandrådgiver eller af kommunen.

  Ønskes det at benytte kommunens arealer til parkering f.eks. i forbindelse med et arrangement, skal henvendelses sendes til teknikogmiljo@morsoe.dk.