Gå til hovedindhold

Hegnsyn

Hegnsynet behandler uenigheder om hegn mellem private grundejere.

Indhold

  Anmodning om afholdelse af hegnsyn
  Fuldmagt til hegnsyn

  Hegnsynet er en selvstændig og uafhængig administrativ myndighed.

  Hegnsynet kan behandle uenigheder om:

  • Fælleshegn
  • Egne hegn (hegn på egen grund langs ejendommens skel)
  • Grene, der er farlige for sikkerheden på naboejendommen
  • Grene, der generer hegn eller færdsel på ejendommen

  Hegnsynet kan ikke behandle sager om enkeltstående træer på nabogrund, her henvises til domstolene.

  I første omgang bør naboer selv prøve at lave en aftale eller indgå et forlig om det hegn, de er uenige om. Hvis det ikke er muligt, kan man skrive til Hegnsynet og bede om at få foretaget et hegnsyn. Se eventuelt Vejledningen Hegn og et godt naboskab

  Morsø Kommune er sekretær for Hegnsynet.
  Henvendelse til Morsø Kommunes Hegnsyn skal være skriftlig.

  Bemærk at påstanden skal være klart og præcist formuleret!
  Har du behov for hjælp til at udfylde anmodningen, er du velkommen til at kontakte Morsø Kommune.

  Hvis man selv er forhindret i at deltage i mødet med Hegnsynet, kan man udfylde en fuldmagt.

  Efter henvendelsen til Hegsynet

  Efter en henvendelse indkalder Hegnsynet til et fællesmøde på åstedet. Den grundejer som klager og den eller de grundejere, som er berørt af den konkrete sag indkaldes.

  Forretningerne foregår mundtligt og begge parter i sagen får mulighed for at præsentere sagen set fra deres synsvinkel. Uanset om en forretning ender med et forlig eller en kendelse, føres resultatet af hvert møde ind i en protokol, som er den skriftlige dokumentation for mødet. Alle mødedeltagere får en udskrift af protokollen sendt med posten.

  Hegnsynets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Derimod kan afgørelsen af hver af parterne indbringes for domstolene senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

  Eksempel:

  Forkert: "Hegnsynet bedes se på hegnet til min nabo Hans Hansen og sige om ligusterhækken er for høj."

  Rigtigt: "Jeg ønsker Hegnsynets medvirken til at få ligusterhækken til min nabo, Hans Hansen, nedbragt til en højde på 1,80 meter."

   

  Betaling for 2024

  Det koster kr. 2.100,- at indkalde Hegnsynet. Det er Hegnsynet, som afgør, hvem der skal betale vederlaget. Grundreglen er, at den som hegnsynssagen går imod, betaler vederlaget.

  Hvis man ikke har råd til at betale for et hegnsyn kan man søge hjælp hos Statsforvaltningen i Nordjylland til at betale sagens omkostninger.

  Anmodning om omkostfordeling i forbindelse med skelforretning sendes ligeledes til ovenstående adresse.

  Hegnsynets medlemmer

  Medlemmerne i Morsø Kommunes Hegnsyn er udpeget af Morsø Kommunalbestyrelse for perioden 2022-2025.

  Hegnsynet består af en formand og to øvrige medlemmer. Medlemmerne fungerer som vurderingsmænd i hegnsynssager og omkostningsfordeling ved skelforretning.

  Formand: Kjeld Bak tlf. 2294 1705
  Medlem: Thomas Dahlgaard 
  Medlem: Viggo Kobæk