Hvis du har rettet henvendelse til os i forbindelse med kommunens opgavevaretagelse i forhold til infrastruktur, forsyning samt affald og spildevand i kommunen, baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • BEK af færdselslov (Færdselsloven)
 • LBK om bygnings- og boligregistrering (BBR-loven)
 • LBK om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål
 • BEK om betaling af gebyrer efter lov om private fællesveje
 • LBK om private fællesveje (Privatvejsloven)
 • Lov om offentlige veje m.v.
 • LBK om tv-overvågning (TV-overvågningsloven)
 • BEK om vej- og stiregister
 • Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven)
 • BEK om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej
 • BEK om anvendelse af vejafmærkning
 • BEK om kommunal parkeringskontrol
 • BEK om parkeringsskiver (Parkeringsskivebekendtgørelsen)
 • BEK om særtransport (Særtransportbekendtgørelsen)
 • BEK om vejafmærkning
 • Jernbaneloven
 • Cirkulære om lov om offentlige veje
 • BEK om vejnavne og adresser
 • Lov om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje
 • LBK om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (Betalingsloven)
 • LBK om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • LBK om okker (Okkerloven)
 • LBK om vandløb (Vandløbsloven)
 • Lov om privat bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse
 • BEK om godkendelse til udgrøftning og dræning samt støtte til bekæmpelse af okkergener
 • BEK om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.
 • BEK om klassifikation og registrering af vandløb
 • BEK om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet
 • BEK om regulativer for offentlige vandløb
 • BEK om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen)
 • LBK om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer
 • BEK om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt
 • BEK om vandløbsregulering og -restaurering mv.
 • BEK om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
 • Lov om en Cityring
 • BEK om anlæg, der forbrænder affald (Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen)
 • LBK om afgift af affald og råstoffer (Affalds- og råstofafgiftsloven)
 • LBK om apoteksvirksomhed (Apotekerloven)
 • LBK om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • BEK om affald (Affaldsbekendtgørelsen)
 • BEK om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen)
 • BEK om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål (Bioaskebekendtgørelsen)
 • BEK om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald
 • BEK om asbest
 • BEK om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer
 • BEK om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
 • BEK om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr
 • BEK om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra (Bilskrotbekendtgørelsen)
 • BEK om pant på og indsamling m.v. af emballager til øl og visse læskedrikke (Pantbekendtgørelsen)
 • BEK om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål
 • BEK om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elek-trisk og elektronisk udstyr
 • BEK om Affaldsdatasystemet
 • BEK om biomasseaffald (Biomassebekendtgørelsen)
 • BEK af lodsloven (Lodsloven)
 • LBK om havne
 • LBK om luftfart (Luftfartsloven)
 • BEK om anvendelse af lods
 • BEK om sikring af havnefaciliteter
 • BEK om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne
 • BEK om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)
 • BEK om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser
 • Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) (BL 9-15, 3. udgave)
 • Bestemmelser om lufttrafikregler
 • LBK om afgift af ledningsført vand (Vandafgiftsloven)
 • LBK om afgift af naturgas og bygas (Gasafgiftsloven)
 • LBK om elforsyning (Elforsyningsloven)
 • LBK om kommunernes styrelse (Kommunestyrelsesloven)
 • LBK om naturgasforsyning (Naturgasforsyningsloven)
 • LBK om radio- og fjernsynsvirksomhed (Radio- og fjernsynsloven)
 • LBK om vandforsyning mv. (Vandforsyningsloven)
 • LBK om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven)
 • BEK om betaling for vand efter målt forbrug mv. på ejendomsniveau
 • BEK om indsatsplaner
 • BEK om kommuners og Energinet.dk’s deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elforsyningsloven
 • BEK om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand (Vandmålerbekendtgørelsen)
 • BEK om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme
 • BEK om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (Tilslutingsbekendtgørelsen)
 • BEK om vandforsyningsplanlægning
 • BEK om vandindvinding og vandforsyning
 • BEK om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Tilsynsbekendtgørelsen)
 • BEK om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (Målerbekendtgørelsen)
 • BEK om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg
 • BEK om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt)
 • LBK om afgift af elektricitet
 • LBK om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven)
 • BEK om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg
 • BEK af lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester
 • LBK om fjernkøling
 • LBK om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger
 • LBK om trafikselskaber
 • Lov om en Cityring
 • Lov om offentlige veje m.v.
 • Lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.
 • BEK om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen)

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med kommunens opgavevaretagelse i forhold til infrastruktur, forsyning samt affald og spildevand i kommunen, er der typisk følgende kate-gori af modtagere:

 • Andre kommuner
 • Affaldsbehandlingsselskaber
 • Beredskab
 • Natur- og Miljøklagenævnet
 • Vejdirektoratet

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.