Gå til hovedindhold

Dispensation fra byggebestemmelser

Kan gives når det skønnes foreneligt med pågældende lokale bestemmelser.

Indhold

  Søg via Byg og Miljø

  Der kan ansøges om dispensation for sig selv eller i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse, hvis det ansøgte kræver dispensation fra bygningsreglementer, lokalplaner og byplaner.

  Dispensation er altid en individuel vurdering, idet der ikke kan gives generelle dispensationer. Dispensationen vil oftest blive meddelt som en del af byggetilladelsen.

  Ansøgning om dispensation

  Det er dit ansvar at oplyse, om det indsendte byggeprojekt kræver dispensation fra de gældende bestemmelser.

  Alle ansøgninger skal fremsendes via BygMiljø, se mere i menuen under "Byggeri". Der skal fremsendes en skriftlig begrundelse for dispensationsansøgningen. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for hvilke bestemmelser, der søges dispensation fra og en begrundelse for, hvorfor de ikke kan overholdes.

  For at ansøgningen er fuldt belyst, skal der vedlægges målfaste tegninger, (f.eks. ved dispensation for det skrå højdegrænseplan m.v.).

  Sagsforløbet ved dispensationer

  Når Morsø Kommune har modtaget din ansøgning, vurderes det om ansøgningen skal sendes ud til naboorientering og evt. til høring ved andre eksterne myndigheder.

  Naboorientering

  Der skal oftest foretages naboorientering i forbindelse med en dispensationsansøgning. Ved en naboorientering har naboer 14 dage til at vurdere det ansøgte. I ferieperioder kan fristen forlænges. Eventuelle bemærkninger vil indgå i den efterfølgende sagsbehandling. Herefter vil ansøgningen blive behandlet administrativt eller politisk af Udvalget for Teknik- og Miljø.

  Politisk behandling i Teknik - og Miljø

  Hvis naboer har bemærkninger imod det ansøgte, skal sagen behandles i Udvalget for Teknik- og Miljø, UTM der træffer afgørelse i sagen. Efterfølgende udarbejdes afgørelsen af forvaltningen. Afgørelsen fremsendes til ansøger og naboer der har fremsendt bemærkninger imod det ansøgte, sammen med klagevejledning. En ansøgning, der skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget, skal være modtaget af afdelingen By og Landskab i god tid før mødet afholdes.