Gå til hovedindhold

Olietanke

Din olietank har begrænset holdbarhed, og risikoen for et olieudslip bliver større med alderen.

Indhold

  Sløjfning af overjordisk olietank
  Sløjfning af nedgravet olietank
  Anmeldelse af olietank

  Olieudslip kan forårsage forurening af jord og grundvand.

  Når du køber en ny tank, skal du sikre dig at tanken er typegodkendt. Det gør du ved at konstatere om tanken er påført et mærkeskilt, hvor der står fabrikant, tanktype, godkendelsesnummer, fabrikationsnummer og -år. Der skal desuden medfølge en tankattest.

  Hyppige spørgsmål

  Får du en ny olietank, skal du anmelde det til Morsø Kommune senest 14 dage før etablering.

  Anmeldelsen skal foregå via den digitale ansøgningsportal ”Byg og Miljø”. Her skal du angive hvornår du regner med at etablere olietanken, samt hvor den skal placeres. Derudover skal der vedhæftes en kopi af tankattesten. Alternativt kan du benytte skemaet i boksen med links.

  Olietanken bliver herefter registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Det er ejers ansvar at oplysningerne i BBR er korrekte, hvorfor det er derfor vigtigt, at du anmelder etablering af en ny tank.

  Tanken skal placeres på et varigt stabilt underlag. Det betyder at underlaget ikke må ændre stabilitet, for eksempel ved at underlaget ikke bliver ”vasket væk” af regnvand. Som led i vedligeholdelsespligten, er det desuden ejers ansvar at sikre at tanken altid står på et varigt stabilt underlag.

  • Tanken må ikke placeres inden for en afstand af 50 meter fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og inden for 25 meter fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand
  • Tanken må ikke graves ned inden for et beskyttelsesområde for grundvandsindvinding
  • Tanken må ikke nedgraves eller anbringes under eller så tæt ved bygninger, at tanken ikke kan fjernes igen

  Kommunen kan forbyde en ønsket placering af tanken, hvis vi vurderer, at der er risiko for forurening af grundvandet, jorden, undergrunden eller et nærliggende anlæg, hvor der udvindes drikkevand.

  Du skal imidlertid være opmærksom på, at der særlige regler for opstilling af en plasttank.

  Flytning af en overjordisk tank er tilladt, når du følger kravene om etablering, og sløjfningstermin ikke er overskredet. Hvis du installerer en brugt tank, skal tanken være forsynet med oprindeligt mærkeskilt, der angiver fabrikat, fabrikationsår og -nummer, tanktype og størrelse. Du skal også anmelde installation af en brugt tank.

  Nedgravede tanke må ikke flyttes.

  Står der på tankattesten at tanken er godkendt til opstilling inden døre, betyder dette at tanken skal være omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge. Det betyder for eksempel, at du ikke kan placere tanken i et maskinhus eller en uopvarmet garage. Er tanken fra før 2000 må tanken imidlertid godt stå inden døre i et ikke opvarmet rum.

  Er du i tvivl om hvorvidt den er til indendørs opstilling, har du mulighed for at se det på tankens mærkeskilt. De fleste tanke har et godkendelsesnummer. Du kan ud fra det næstsidste tal bestemme, hvor tanken skal være placeret. "1" står for indendørs opstilling mens "2" står for udendørs opstilling.

  Du har selv ansvaret for at holde øje med, hvornår din tank skal udskiftes. Sløjfningsterminen afhænger af om tanken er overjordisk eller nedgravet, samt af materialet.

  Placering Tanktype Indvendig korresionsbeslyttelse Sløjfningstermin
  Overjordisk Ståltank Nej 30 år
  Overjordisk Ståltank Ja 40 år
  Overjordisk Plasttank Nej (Enkelvægget) 25 år
  Overjordisk Plasttank Nej (Dobbeltvægget) 40 år
  Nedgravet Ståltank (glasfiberbelagt) Nej 40 år
  Nedgravet Ståltank (glasfiberbelagt) Ja 50 år
  Nedgravet Plasttank Nej 45 år  Det gælder for alle tankene, at udskiftningen skal ske med udgangspunkt i produktionsåret, og senest den 31. december i året for sløjfning. Når du sløjfer din olietanke, skal du anmelde det til kommunen, så den kan blive sløjfet i BBR.

  Det er den til enhver tid værende grundejeren, som er ansvarlig for at tanke, som grundejer har kendskab til, og som ikke er sløjfet forskriftsmæssigt, bliver sløjfet.

  Ved sløjfning skal du tømme tanken for indhold. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at opsugning af flere omgange kan være nødvendig. Hvis tanken er nedgravet, anbefaler vi at du gravet tanken op. Hvis du ikke graver tanken op, skal du afmontere påfyldningsstudsen og plomberer tanken, således at påfyldning ikke kan finde sted.

  Hvis den nedgravede tank ligger på et areal, hvor der er færdsel med tunge transportmidler, anbefaler vi at du fylder tanken med sand inden afblændingen eller på anden måde sikrer den mod sammenstyrtning.

  Er der sket en olieforurening fra en gammel, nedlagt olietank, som du aldrig har anvendt eller haft kendskab til, kan du som ny ejer ikke blive gjort ansvarlig for oprensning af forureningen. Forureningen vil blive kortlagt af Region Nordjylland, og en eventuel oprydning vil indgå i almindelige indsats og prioritering af forurenede grunde.

  Se folder under Links for mere information.

  Udover reglerne for olietanke, er der særlige regler for overjordiske plasttanke, da de udgør en større brandrisiko. Der betyder for eksempel specielle afstandskrav og krav til brandmurer. Det anbefales ikke at anbringe en plasttank i et rum med person- eller dyreophold. Hvis rummet indeholder andet end tanken, anbefales det desuden at tanken anbringes i et bassin for at begrænse brandspredningen i rummet.

  Yderligere information kan fås i Beredskabsstyrelsens vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker og Morsø Kommunes folder om olietanke under 6.000 liter.

  Hvis du har mistanke om, at din tank er utæt og lækker olie, har du pligt til hurtigst muligt at anmelde det til Morsø Kommune. Uden for kommunens åbningstid, eller hvis udslippet kan udgøre en akut risiko, skal du kontakte Nordjyllands Beredskab. Du skal også hurtigst muligt kontakte det forsikringsselskab, som varetager forsikringsordningen, og informere om din mistanke og den eventuelle skade.

  Morsø Kommune vil herefter undersøge og vurdere omfanget af skaden og eventuelt udstede et påbud om undersøgelse af forureningen i henhold til jordforureningsloven. Kommunen eller dit forsikringsselskab kan derefter vælge at prøve at begrænse skaden eller foretage en indledende oprydning, hvis olieudslippet akut truer miljøet.

  Hvis du har en olietank, er det lovpligtigt at være omfattet af en forsikring, der dækker forureningsskader. Du har automatisk en forsikring, hvis du får leveret olie fra et af de olieselskaber i Danmark, der er medlem af oliebranchens brancheforening eller en olieleverandør, der bliver forsynet med olie fra disse. Oliebranchen har i samarbejde med Topdanmark en forsikringsordning, som forsikrer husstanden. Er du ikke dækket af den automatiske forsikring, tilbyder flere forsikringsselskaber en ansvarsforsikring for olietanke.

  Forsikringen dækker både nedgravede og overjordiske tanke. Der er imidlertid en række forudsætninger, der skal være opfyldt, for at forsikringen dækker:

  • Tanken skal være på under 6000 liter
  • Tanken skal være lovlig
  • Det skal være en privat tank og minimum 50 % af arealet, som tanken opvarmer, skal være bolig

  Hvis din olietank er så gammel, at den skulle have været sløjfet, eller hvis den og rørsystemet ikke lever op til de gældende regler og krav, kan forsikringsselskabet afvise at betale for skaden. I så fald er det dig selv, der skal dække omkostningerne for en undersøgelse og eventuel oprensning - en udgift, som kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner eller mere.