Gå til hovedindhold

Vindmøller

Der findes tre forskellige vindmøllestørrelser

Indhold

  Der findes tre forskellige vindmøllestørrelser.

  Store vindmøller, som er 25-150 m høje, kan kun opstilles i de områder, der er udpeget til dette i kommuneplanen. På nuværende tidspunkt kan der ikke opsættes nye store vindmøller på Mors.

  Husstandsvindmøller er vindmøller med en maksimal højde på 25 m. Minimøller er en mindre mølle med en maksimal højde på 8,5 m. En husstandsvindmølle er beregnet til forsyning af en husstand, herunder et landbrug eller en virksomhed med tilhørende beboelse.

  Husstandsvindmøller kan ikke opstilles indenfor boligområder (hverken i by- eller landzone) eller i sommerhusområder uden forudgående planlægning med tilhørende VVM-screening. Det vil sige, at de sædvanligvis kun kan opstilles i det åbne land.

  Hvad kræver det af tilladelser?

  Det kræver landzonetilladelse at opføre byggeri og anlæg i landzone, da vindmøller ikke er anset som en landbrugsmæssig nødvendighed for et landbrug. Der kan søges landzonetilladelse gennem kommunens hjemmeside under ”Sådan søger du en byggetilladelse” samtidig med, at der søges om byggetilladelse.

  Morsø Kommune foretager en vurdering efter de hensyn, vi skal varetage efter planloven herunder bygge- og beskyttelseslinjer, naturbeskyttelse, Natura 2000 og fredninger, retningslinjer i kommuneplanen herunder landskabsinteresser.

  Når landzonetilladelsen er givet, skal den i offentlig høring i 4 uger, inden der kan gives byggetilladelse. Som et led i sagsbehandlingen kan det være, at der skal foretages partshøring af naboer eller naboorientering.

  Det kræver en byggetilladelse at opstille en husstandsvindmølle.  

  Hvad skal der indsendes sammen med ansøgningen?

  • Information om den ansøgte mølletype: om det er en Mikromølle, Minimølle eller husstandsmølle.
  • Tegning/opstalt af den ansøgte mølle, skal være målfast 1:100. Tegningen skal vise møllen i sin fulde udstrækning, så totalhøjden kan kontrollere, dvs. højden fra naturligt terræn til øverste vingespids i øverste position.
  • Vindmøllen skal være godkendt i Danmark. Der skal medsendes dokumentation for typegodkendelsen af den ansøgte vindmølle i form af teknisk dokumentation for den enkelte vindmølletype i henhold til: Bekendtgørelse nr. 1773 af 30/11/2020: typegodkendelse. Ud fra godkendelsen kan vi se, om den er godkendt i Danmark på Energistyrelsens hjemmeside.
   • Husstandsmøller skal være godkendt efter ovenstående bekendtgørelse.
   • Minimøller med rotorareal på mellem 1 og 5 m2skal være anmeldt til Godkendelsessekretariatet for Teknisk Godkendelsesordning.
   • Mikromøller under 1 m2er undtaget den tekniske godkendelsesordning.

   

  • Rapport over målinger af støjudsendelsen fra et eller flere eksemplarer af den anmeldte type. Rapporten skal være fyldestgørende og redegøre for støjmålingen i detaljer. Rapporten skal redegøre for overholdelse af støjbekendtgørelsen. Det er for mølletypen og ikke for møllen på den ansøgte placering.

  • Målfast kortmateriale over det område hvor husstandsmøllen skal placeres, visende den præcise placering af den ansøgte mølle, nabobebyggelse, øvrige møller i området samt anden støjfølsom arealanvendelse. 
  • materiale om skyggekast, hvis møllen opføres tæt på nabobebyggelse. Dokumentation herfor skal kun fremsendes, såfremt Morsø Kommune kræver det.