Gå til hovedindhold

Plejeorlov

Ønsker du at passe en nær pårørende, der er døende, alvorligt syg eller handicappet, har du mulighed for at søge orlov hos din arbejdsgiver.

Indhold

  Hvis du har en pårørende, som er døende, alvorligt syg eller handicappet, og som trænger til hjælp, har du ret til at søge orlov hos din arbejdsgiver. Kommunen refunderer lønnen.

  Betingelserne er:

  • At sygdommen eller handicappet er kronisk eller langvarig
  • At den syge eller handicappede har sin egen bolig, og f. eks. ikke bor på døgninstitution eller i en plejebolig
  • At begge parter, den syge og dig, er enige om, at orloven er en god ide.

   

  Morsø Kommune har også sorggrupper, som du kan læse mere om her:

  Frivilligcenter Mors tilbyder sorggruppe for pårørende.
  Gruppen for pårørende er for personer med et familiemedlem, der har en
  alvorlig fysisk sygdom.


  Vi tilbyder sorggrupper, hvor voksne kan mødes. Alt hvad der bliver talt om,
  foregår under tavshedspligt.
  Vores frivillige gruppeledere har gennemgået kursus indenfor sorg.
  Gruppen mødes 1 gang om ugen i et 10 ugers forløb.

  Man mødes på
  Frivilligcenter Mors Støberivej 7, 7900 Nykøbing Mors.
  Du vil blive inviteret til en for samtale forud for opstart
  For at høre mere ring til Lise eller Karina


  KONTAKT
  KARINA ZACHO
  Tlf.: 21369356
  Mail: karina@frivilligcentermors.dk
  Mandag og torsdag mellem 10.00 til 13.00


  Eller
  LISE KRAGH MØLLER
  Tlf.: 21453335
  Mail: lise@frivilligcentermors.

  Pasningstilbud

  Personer med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet, kan ansættes af Morsø Kommune til at passe den nærtstående. En nærtstående kan være ægtefælle, samlever, barn, forælder eller anden, som er nært tilknyttet den handicappede eller alvorlig syge.

  Personen skal ansættes af den kommune, hvor den handicappede eller alvorlig syge bor. 

  For at blive ansat skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Den nærtstående skal være indforstået med etableringen af pasningsforholdet
  • Der må ikke være afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående
  • Alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde.

  Personer som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, kan søge Morsø Kommune om et såkaldt plejevederlag. En nærtstående kan være ægtefælle, samlever, barn, forælder eller anden, som er nært tilknyttet den døende.

  Plejevederlag udbetales som en godtgørelse for tabt arbejdsindtægt.

  For at få plejevederlag skal du opfylde en række betingelser:

  • Den døende skal være indforstået med etableringen af plejeforholdet
  • En læge skal dokumentere, at behandling på sygehus er udsigtsløs, og at indlæggelse ikke er nødvendig for den døende
  • En læge skal dokumentere, at den forventede levetid er kort
  • Der er ingen tidsbegrænsning for bevillingen
  • Det er ikke nogle bestemte sygdomme, der afgør, om der kan ydes plejevederlag
  • Det er uden betydning, om plejen foregår i den døendes hjem eller hos plejeren
  • Der kan ikke ydes plejevederlag, hvis den døende bor i en plejebolig, hvor der er tilknyttet personale hele døgnet. Plejebolig med døgndækning sidestilles med indlæggelse på sygehus
  • Man kan få plejevederlag i op til 14 dage efter, den plejekrævende er afgået ved døden. 

  Kontakt Visitationen (se kontaktoplysninger i højre side).

  Efter din henvendelse vil der blive arrangeret et møde mellem borgeren, modtageren af plejevederlaget og en medarbejder fra Visitationen, hvor ansøgningen udfyldes i fællesskab.

  Som dokumentation har Visitationen behov for følgende dokumenter:

  • En kopi af ”Ansøgning om terminalbevilling” med de lægelige oplysninger. 
   Denne ansøgning er enten udfyldt hos den døendes læge eller på sygehuset.
  • Kopi af dokumentation for de sidste tre måneders indtægt, som skal bruges til beregning af plejevederlaget.