Gå til hovedindhold

Ledsagerordning for personer med handicap

For personer som ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Indhold

  Ansøgning om ledsagerordning

  Du kan søge om ledsagelse, hvis du er mellem 12 og 67 år. Du skal have en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som betyder, at du ikke kan færdes alene udenfor hjemmet. Hvis du bliver bevilliget ledsagelse, har du ret til 15 timers ledsagelse om måneden.

  Ansøgning til bevilling af ledsagerordning, finder du via link til Borger.dk.

  Ledsagelse er gratis, men du skal selv betale for udgifter i forbindelse med ledsagelsen. Det kan f.eks. være billetter eller ”nødvendig bespisning” til ledsageren. Du kan få dækket disse udgifter med op til 1.005 kr. årligt (2024-niveau).
  Du skal sandsynliggøre, at du har haft udgifterne med kvitteringer eller på anden vis.

  Ansøgning til dækning af udgifter i forbindelse med ledsagelse, finder du via link til Borger.dk.

  Lovgrundlaget er serviceloven § 97. Der skal foretages en konkret vurdering af dine forhold, og en bevilling kræver:

  • At du ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • At du kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold
  • At du kan give udtryk for – ikke nødvendigvis verbalt – et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter
  • At du er bevidst om indholdet i aktiviteten.

  Ansøgning om at blive handicapledsager

  En ledsager skal:

  • være fyldt 18 år
  • have en ren straffeattest
  • være psykisk og fysisk robust
  • ikke have et misbrug
  • have masser af lyst og energi i mødet med andre mennesker. 

  Der er ikke noget uddannelseskrav, men en ledsager skal kunne omgås andre mennesker med respekt og venlighed. 

  Du kan få mere at vide om ansøgning ved at ringe til:
  Visitation Social, Morsø kommune på tlf. nr. 9970 7000.

  At være ledsager for et menneske med handicap indebærer, at man: 

  • er indforstået med at yde en indsats for et andet menneske
  • er nærværende
  • kan bistå med det ledsageropgaven kræver. 

  Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte 
  forbundet med den, f.eks.: 

  • Ledsagelse til selvvalgte aktiviteter udenfor hjemmet
  • Besøg hos familie og venner
  • Sociale og kulturelle aktiviteter som f.eks. biograf, teater, restaurant mv.
  • Hjælp med at tage overtøj af/på
  • Hjælp med kørestol og andre ganghjælpemidler
  • Hjælp ved toiletbesøg
  • Let fysisk hjælp til ukomplicerede forflytninger
  • Være fører af borgerens bil
  • Være behjælpelig ved indkøb
  • Være borgerens ”øjne” og ”ører”, hvis borgeren har syns- og hørehandicap.

  Ledsageordningen kan ikke bruges til: 

  • Praktisk bistand i hjemmet eller personlig pleje
  • Samvær og social hygge samt aktiviteter i eget hjem
  • Socialpædagogisk bistand
  • Funktioner som støtte-kontaktperson, besøgsven eller bisidder.

  Den ledsagede bestemmer, hvortil ledsagelsen skal ske, og hvad der skal ske, 
  dog med den begrænsning, at der er tale om et lovligt formål, og at ledsagerens 
  tryghed er sikret.

  Morsø Kommune er arbejdsgiver for ledsagerne. Det betyder, at Morsø
  Kommune har den fulde kompetence vedrørende ansættelse og eventuel 
  afskedigelse. 

  Du vil som ledsager være omfattet af Morsø Kommunes arbejdsskadeforsikring. 
  Hvis du skal en tur over grænsen eller til udlandet, er du som udgangspunkt ikke 
  dækket af din private rejseforsikring. Derfor er det vigtigt, at du giver besked i 
  god tid før rejsen for at blive dækket af Morsø Kommunes 
  erhvervsrejseforsikring. 

  Aflønning sker efter gældende overenskomst mellem FOA og KL (Kommunernes 
  Landsforening). Ved ansættelsens start skal du oplyse, om vi skal bruge dit 
  bikort- eller hovedkortoplysninger til skattetræk.

  Morsø Kommune skal udover udbetaling af løn holde regnskab med brug af 
  ledsagertimer Derfor skal der indberettes timeforbrug for hver måned, der er 
  ledsageropgaver.
  Lønnen bliver udbetalt ultimo måneden efter ledsageropgave er udført. Det 
  kræver dog, at vi har modtaget din timeseddel senest den 10. i måneden. 
  Indberetningsskema findes på hjemmesiden – se ledsagerordning.

  Når der er brug for det, er det den handicappede, der skal sørge for at stille 
  transport til rådighed; herunder finde tog- og buskøretider m.m. 
  Det er den handicappede, der betaler for transport, billetter og andre udgifter, 
  der er forbundet med ledsagelsen. 
  Du må som ledsager ikke stille din bil til rådighed til transport af den 
  handicappede på vegne af Morsø Kommune. Hvis du og den handicappede helt 
  privat aftaler kørsel i din private bil, er det Morsø Kommune uvedkommende.