Gå til hovedindhold

Specialtandpleje

Specialtandpleje er et visitationstilbud til borgere med tilknytning til socialpædagogiske eller psykiatriske behandlingsmæssige tilbud.

Indhold

  Ansøgningskema til Specialtandplejen 2020

  Specialtandpleje er et tilbud til borgere uanset alder, som har et særligt behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand på grund af sindslidelse, psykisk udviklingshæmning, hjerneskade m.m. og ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og unge tandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.

  Information om specialtandpleje

  Borgere, som er indlagt på psykiatrisk hospital, tilknyttet distriktspsykiatrisk ordning, har ophold i kommunale eller regionale boformer efter serviceloven, kan henvises til specialtandpleje.

  Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til udviklingshæmmede, kronisk psykisk syge børn og voksne med så store funktionsnedsættelser, at deres diagnose gør det meget svært eller helt umuligt for dem at benytte tandpleje hos privat praktiserende tandlæge.
  Det kan være i perioder eller permanent.

  Henvisning alene på grund af angsttilstande, f.eks. tandlægeangst og fobier er ikke omfattet.

  Tilbuddet forudsætter henvisning og visitation.

  Formålet med specialtandplejen er at give et specialiseret og særligt behandlingsmæssigt støttende tandplejetilbud til børn og voksne med betydelig funktionsnedsættelse.

  Behandlingsmæssigt omfatter specialtandpleje primært forebyggende, vedligeholdende og nødvendige istandsættelser af tandsættet, såsom:

  • Undersøgelse
  • Tandrensning
  • Fyldninger
  • Protesekorrektioner og -reparationer
  • Tandudtrækning og hjælp ved akutte problemer.

  Der kan tilbydes større behandlinger, hvis borgerens almentilstand og hygiejne er velegnet. Fordelene for borgeren ved behandling skal klart overstige ulemperne.

  Kroner og broer er ikke omfattet af tilbuddet.

  Henvisning/ansøgning modtages udelukkende fra de socialpædagogiske eller psykiatriske behandlingsmæssige tilbud, som borgeren er tilknyttet.

  Henvisning/ansøgning kan således ske fra socialpædagogisk botilbud, dagcenter, distriktspsykiatrisk center, psykiatrisk hospitalsafdeling mv.
  Det forudsættes, at ansøgning sker af en fagperson, som har jævnlig kontakt til borgeren og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, f.eks. hospitalslæge, sygeplejerske eller socialpædagogisk medarbejder.

  Henvisning/ansøgning modtages ikke, hvis denne er begrundet i økonomiske forhold.

  Ansøgningsskemaet findes i den blå boks under billedet.

  Specialtandpleje udføres i samarbejde med Aalborg Kommune på Specialklinikken i Aalborg, Filstedvej 10, 9000 Aalborg.

  Personalet i specialtandplejen er særligt uddannet og har stor erfaring i at behandle personer med specielle behov. Alle behandlinger i specialtandplejen udføres med særlig hensyntagen til, at patienterne har funktionsnedsættelser.

  Her er der bl.a. mulighed for at blive behandlet i narkose.

  Specialklinikken er forsynet med lift, og det forventes at ledsagende personale kan forestå brugen af denne, hvis der er behov.

  Der er en egenbetaling på 2.200 kr. (2024) for at være tilknyttet specialtandplejen
  Egenbetalingen pristalsreguleres hvert år og opkræves en gang årligt i januar måned.

  Borgere, der er tilmeldt ordningen, skal betale egenbetalingen, men skal ikke betale for almen tandbehandling derudover.

  Borgeren skal selv arrangere og betale for transport til behandlingsstedet.

  Er der spørgsmål i forbindelse med specialtandpleje, kan kontaktperson eller personalet på botilbuddet kontaktes.

  Morsø Kommune kan altid kontaktes - se telefontider under åbningstider/kontakt nederst på siden.