Gå til hovedindhold

Bliv domsmand eller nævning

Vil du være med til at afgøre straffesager hos retten i perioden 2024-2027? Så kan du nu melde dig som kandidat til den såkaldte grundliste, hvorfra nævninge og domsmænd bliver udvalgt.

Indhold

  I Danmark er det helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere spørgsmål om skyld og straf i de sager, hvor der skal medvirke domsmænd og nævninge. At være lægdommer - det vil sige domsmand eller nævning - er en ansvarsfuld opgave med  stor betydning for samfundet.

  Hvis du vil hjælpe med opgaven, skal du ansøge om optagelse på grundlisten via dette link inden d. 19. februar 2023. Her skal du blandt andet begrunde dit ønske.

  Lægdommere får for tiden 1.100 kr. pr. dag og kan i visse tilfælde ansøge om transportgodtgørelse.

  Ansøg om at komme på grundlisten her

  Video om at være domsmand eller nævning

  For at komme på listen, er det et krav, at du: 

  • bor i Morsø Kommune 
  • er mindst 18 år, og ikke fylder 80 år inden udgangen af 2027
  • er dansk statsborger
  • har valgret til Folketinget
  • har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • har en ren straffeattest.

  Der er brug for alle typer af borgere, så grundlisten bliver et repræsentativt udsnit af Morsø Kommunes befolkning med hensyn til køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelse og beskæftigelse.

  Visse personer er udelukket fra at være lægdommer. Det er blandt andre ansatte ved domstolene, politiet og kriminalforsorgen. Advokater, advokatfuldmægtige, præster i Folkekirken og andre trossamfund er også udelukket.

  Der er ingen garanti for, at du kommer på grundlisten, selvom du opfylder kravene. Det afhænger blandt andet af, hvor mange ansøgere Grundlisteudvalget får.

  Morsø Kommunes grundlisteudvalg skal i 2023 udtage 67 personer til en grundliste, som videresendes til Vestre Landsret. Landsretten trækker så lod om hvervet som nævning eller domsmand for retskredsen.

  Forskellen på domsmænd og nævninge er, at der kun bruges nævninge i sager om meget alvorlig kriminalitet, hvor straffen er mere end fire års fængsel.

  Grundlisteudvalget skal i henhold til databeskyttelsesforordningen orientere dig om, at hvis du indsender en ansøgning om optagelse på grundlisten, vil grundlisteudvalget behandle dine oplysninger.

  Grundlisteudvalget skal derfor oplyse følgende:

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

  Grundlisteudvalget er dataansvarligt for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Morsø Kommune

  Att. Grundlisteudvalg
  Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors
  CVR-nr.: 41333014
  Telefon: 9970 7000
  Mail: kommunen@morsoe.dk

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte udvalgets databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: dpo@morsoe.dk
  • På telefon: 9970 7000
  • Ved brev: Morsø Kommune, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors, att. databeskyttelsesrådgiver”

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Du har ansøgt om at komme på grundlisten, og grundlisteudvalget skal træffe beslutning om, hvem der skal udtages til grundlisten.
  • For at kunne foretage en egnethedsvurdering af dig til hvervet som lægdommer.
  • For at kunne udtage et repræsentativt udsnit af befolkningen i Morsø Kommune til

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Retsplejelovens § 72, jf. §§ 68-71.
  • Grundlistebekendtgørelsens § 4.
  • Grundlistebekendtgørelsens § 5.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra c og e.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og g.
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2, nr. 3.
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • dit fulde navn
  • alder
  • køn
  • personnummer
  • adresse
  • stillingsbetegnelse
  • etnicitet
  • strafbare forhold
  • i særlige tilfælde oplysninger om et eventuelt handikap

  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Oplysninger om dit fulde navn, CPR-nr., adresse og stillingsbetegnelse vil blive videregivet til præsidenten for Vestre Landsret, hvis grundlisteudvalget indstiller dig som lægdommer.

  • Landsrettens præsident danner ved lodtrækning blandt de indstillede personer nævninge- og domsmandslister til landsretten og byretterne. For at sikre, at de kommende lægdommere opfylder retsplejelovens krav om at være uberygtede, indhenter landsrettens præsident en udtalelse i Kriminalregistret om de pågældende personer.

  De oplysninger vi behandler, kommer fra dig selv.

  Dine oplysninger vil blive opbevaret i Morsø Kommunes journalsystem. Oplysningerne vil blive brugt i forbindelse med udpegning til grundlisten.

  Herefter vil oplysningerne ikke længere blive brugt. Morsø Kommune sletter herefter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 
  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandling, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.