Gå til hovedindhold

Alle partier bakker op i et svært budgetår

Selvom de kommunale indtægtsvilkår har gjort det svært, står alle partier i Morsø Kommune bag 
budgetforlig 2024. Udfordringen har været at skabe plads til den nødvendige udvikling og afstemme
servicen, så det matcher velfærdsniveauet på landsplan.

Indhold

  Samlet set har partierne forsøgt at finde en vej, som imødekommer de nuværende udfordringer og 
  samtidig sikrer en bedre balance i 2025 og 2026. Overordnet set er der lagt besparelser ind for ca. 12,6 
  millioner, afsat ca. 43 millioner kr. til anlæg, samt etableret en pulje til opstart, udvikling og analyser på 5,5 
  millioner kr. Det samlede budget er på ca. 1,6 milliarder kr. 

  Budgetforliget baserer sig på et solidt fundament af analyser af kommunens serviceniveau, som viser, at
  der er områder i kommunen, som ligger over det gennemsnitlige og lovpligtige serviceniveau. I
  konstitueringsaftalen har man i den forbindelse forpligtet sig på at tilpasse serviceniveauet, så man 
  kommer ned på det landsdækkende gennemsnit. Baggrundsanalyserne viser også, at udligningsreformen 
  stadig ikke sikrer tilstrækkelige midler til Morsø Kommune i forhold til de demografiske udfordringer, som
  kommunen står overfor.

  Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester Morsø Kommune: 
  - Først og fremmest vil jeg gerne rose og takke mine politiske kollegaer for deres vilje og mod til at stå 
  sammen om de nødvendige besparelser. At alle partiformænd har underskrevet forliget er med til at sikre, 
  at vi stadig er en attraktiv bosætningskommune, og at vi fortsat tilbyder rammerne for en værdig alderdom.
  For selvom de har lyttet en smule på Christiansborg i forhold til vores særtilskud, så er det bare ikke nok. 
  Derfor er jeg også meget berørt af de besparelser, vi er blevet enige om i kommunalbestyrelsen. Det trøster 
  mig dog, at vi fastholder kvaliteten i vores skoler og dagtilbud – samt at de tilpasninger, vi foretager nu,
  giver en bedre balance i år 2025 og 2026.
  Jeg er desuden klar over, at 43 millioner kr. til anlæg ser ud af meget, men reelt er vores behov større. 
  Alene til absolutte nødvendige vedligeholdelse af vejene, og en meget tiltrængt opgradering af Erslev Skole 
  koster tæt på 30 mio. kr.

  Jesper Balle, gruppeformand Venstre (V):
  - Det er især justeringerne på socialområdet, som gør ondt i årets forlig. Det betyder dog samlet set, at vi i 
  overslagsårene kan se ind i en fornuftig og stabil drift. Samtidig er jeg også godt tilfreds med, at vi kan 
  bevare vores gode tilbud til skoler og dagtilbud. Det er godt i forhold til at tiltrække endnu flere 
  børnefamilier, og sikrer ro til de familier, som har behov for ekstra hjælp i hverdagen. Helt konkret så er jeg 
  glad for, at vi nu forbedrer rammerne på Erslev Skole og på Sydmors Skole og Børnehus. Ligesom vi også 
  skaber bedre parkeringsforhold ved Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter, forbedringer på M.C. Holms Skole 
  og Børnehus, samt sikrer skolevejen for børn over Næssundvej med en cykel- og gangbro. Derudover vil jeg 
  også fremhæve, at forliget gør, at vi kan holde fast i nogle af vores styrkepositioner, som blandt andet 
  Kulturmødet og Skaldyrshovedstaden. Udover at sørge for liv og omsætning lokalt – er de også med til at
  skabe en positiv og stolt fortælling om Mors, der rækker langt udover kommunens grænser.

  Jens Dahlgaard, gruppeformand Socialdemokratiet (A):
  - Igen har det været en politisk udfordring at lave årets budget i Morsø Kommune. Socialdemokratiet har 
  valgt at gøre sin indflydelse gældende ved aktivt at arbejde for at få så meget af vores politik med som 
  muligt. Det er vigtigt at påpege, at det er et forlig. Det betyder, at man både kommer til at give og tage. Vi 
  er absolut ikke vilde med besparelser på de forskellige velfærdsområder. Det er borgerne, det direkte
  rammer.

  Når man tænker på, at økonomien generelt i Danmark er robust, så kunne vi godt have ønsket os 
  mere fokus fra folketinget på de lokale problematikker og udfordringer, som vi bliver nødt til at navigere i 
  for at få økonomien til at hænge sammen. Et økonomisk stærk Danmark bør kunne mærkes i kommunerne, 
  da det ofte de lokale politikere, som skal træffe de sværeste beslutninger og prioriteringer.

  Meiner Nørgaard, gruppeformand Danmarksdemokraterne (Æ):
  - Overordnet set er jeg glad for, at vi på Mors stadig har en rigtig god service til at håndtere vores 
  kerneopgaver på velfærdsområdet. Nå det er sagt, så er det nogle trælse besparelser, vi tager på ældre- og 
  handicapområdet. Det skal dog ses i lyset af, at vi har lagt over på serviceniveauet, og at vi nu nærmer os et 
  gennemsnit set i forhold til resten af landet. Jeg er samtidig også godt tilfreds med, at vi holder børne- og 
  ungeområderne udenfor besparelser.

  Samlet set har vi afsat ca. 43 millioner kr. anlægs- og udviklingstiltag. Udover de konkrete forbedringer
  betyder det også, at vi fremadrettet kan fastholde niveauet på velfærdsområdet. Jeg vil i den forbindelse 
  særligt fremhæve, at vi har afsat midler til bro over Næssundvej, som dels binder byen bedre sammen og 
  sørger for, at de bløde trafikanter kan færdes sikkert. Jeg er også godt tilfreds med, at vi fortsætter med at 
  skabe bedre infrastruktur, da vi har afsat 20 millioner til asfalt med mere. Derudover er det værd at 
  fremhæve de 9,5 millioner kr. som vi bruger på at renovere Erslev Skole, der er vores specialskole til børn. 
  Desuden har vi også afsat 800.000 kr. til at skabe bedre forhold på Sydmors Skole og Børnehus, så vi fortsat 
  kan følge med efterspørgslen af nye børn og unge.

  Ellen Philipsen Dahl, gruppeformand Demokratisk Balance (M):
  - Det har været et hårdt budgetforlig. Specielt ville vi gerne have bibeholdt rengøringsfrekvensen, som nu 
  bliver hver 3. uge. Vi fastholder dog muligheden for en individuel vurdering, hvis man har et større behov. 
  Det er dog vigtigt for mig at pointere, at de tilpasninger, der er aftalt, også er med til at fremtidssikre et 
  serviceniveau, som vi kan stå inde for. Derudover jeg meget glad for, at børne- og ungeområdet er blevet 
  skånet for de store besparelser i dette budget - og at vi samtidig kommer til forbedre rammerne for Erslev 
  Skole.

  Jeg er naturligvis træt af, at vi desværre er nødt til skære ned på blandt andet handicapområdet, men
  aktiviteterne vil altid blive tilpasset det enkelte menneskes behov.
  Jeg er desuden særligt glad for, at vi har oprettet en pulje til opstart, udvikling og analyser – så vi kan
  fortsætte med at etablere partnerskabsaftaler og indgå i medfinansiering af nye projekter. Det kunne 
  eksempelvis være til fondansøgninger for oplevelses- og søsportscenteret Ophav. Derudover jeg også 
  tilfreds med, at der er fokus på at sikre bedre forhold til borgere og turister i forbindelse med nye cykel- og 
  vandrestier.

  Jette Jepsen, gruppeformand Radikale Venstre (B):
  Det gør ondt at reducere i service, som mange har været glade for. Det har dog været nødvendigt, når vi ser 
  ind i den fremtidige drift. Jeg har været meget optaget af, at vi ikke rammer servicen for vores børn og 
  unge. Særligt er jeg tilfreds med den opbakning, der har været til rus og nikotinstop, forebyggelse og 
  rådgivning til unge under 18 år. 

  Det er også en Radikal mærkesag, at der er indført stop for brug af ROUNDUP Ukrudtsmiddel på 
  kommunale arealer. Derfor er den nye maskine til ukrudtsbekæmpelse også meget velkommen, da den 
  både er effektiv og skånsom for miljøet. Jeg er desuden glad for hensigtserklæringen om, at vi opstarter en 
  dialog omkring Kulturskole på Mors for at styrke kunst, kultur og de kreative tilbud til børn og unge.

  Poul Roesen, gruppeformand Konservative (C): 
  Vi er godt tilfredse med, at vi nu justerer på servicen i forhold til kan og skal opgaver - så vi netop ikke 
  overservicerer. Vi er naturligvis ærgerlige over, at vi går fra to til tre uger i forhold til rengøring. Har man 
  særlige behov, vil der som altid være en konkret og individuel vurdering. Generelt er jeg glad for 
  investeringerne på det tekniske område. Især den kommende bro over Næssundvej er jeg særdeles 
  begejstret for, så vi nu får en sikker vej til de cyklister og gående.

  Vi har desuden haft nogle hængepartier, som vi løser nu. Det er blandt andet flere knudepunkter i forhold 
  til offentlig transport - og så forbedringerne på Erslev Skole, som jeg vil fremhæve. Det er med til at vise, at
  budgetforliget har haft et fokus på at sikre og bevare de gode forhold for vores børnefamilier.
  Det også godt, at vi har afsat midler til at håndtere større projekter og udviklingstiltag. Det er ofte 
  komplicerede sager, som kræver ekstra mandskab og kompetencer. Og så må jeg også lige fremhæve, at vi 
  nu får nogle nødvendige og efterspurgte toiletfaciliteter ved Søbugten.

  Henning Sørensen (V), Udvalgsformand for Social, Sundhed og Beskæftigelse
  - Som socialudvalgsformand har det været en svær omgang. Vi har desværre været nødsaget til at tilpasse 
  vores relative høje serviceniveau, så vi kommer ned på et gennemsnitligt landsniveau. Jeg ved godt, at det 
  gør ondt, når vi tager noget fra folk, som de har været vant til. Vi har dog forpligtet os til det i 
  konstitueringsaftalen, og så gør vi det også for at imødekomme de udfordringer, som vi har været i dialog 
  med morsingboerne om. Her tænker jeg blandt andet på den demografiske udvikling og en stadig voksende 
  udfordring på at rekruttere det nødvendige personale. Nå det er sagt, så tilbyder vi stadigt en fornuftig og 
  velafbalanceret service - både på ældre- og socialområdet. Jeg vil også gerne fremhæve den indsats, vi gør 
  overfor unge under 18 år i forhold til hjælpe med rus og nikotinstop – hvilket også indebærer forebyggelse 
  og rådgivning.

  Tore Müller (A), Udvalgsformand for Børn, Kultur og Turisme
  - Jeg er meget tilfreds med, at vi i disse tider med mistrivsel hos mange unge har formået at undgå de store
  besparelser på skole- og dagtilbudsområdet. Det er med til at give lærere, forældre og børn trygge og
  velkendte forhold, som er altafgørende for trivslen. Samtidig er jeg også utrolig stolt over, at jeg nu, efter 
  mere end 5 år i formandsstolen for området med børn og unge, er lykkedes med at finde midler, så vi kan 
  give Erslev Skole et tiltrængt løft. Det er den sidste af vores skoler, som har haft brug for en ekstraordinær 
  omgang - og de mange gæve unge elever har virkelig fortjent at blive mødt af nogle optimale ramme

   

  Klik her for at se budgetforliget for Budget 2024