Gå til hovedindhold

Sagsbehandlingsfrister

Vi skal behandle spørgsmål om hjælp og sagsbehandlingstider så hurtigt som muligt.

Indhold

  Kalender - 900x200

  Vi er forpligtet til at fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister på de lovområder, som er omfattet af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  Vi har samlet alle vores sagsbehandlingsfrister, og de anførte frister er de maksimale sagsbehandlingstider fra ansøgning til afgørelse.

  Fristerne afhænger af, hvilken støtte eller hjælp, du ansøger om. Det kan skyldes, at der er flere ting, der skal afklares, eller som kræver, at der indhentes forskellige former for dokumentation.

  Kan fristen ikke overholdes i den konkrete sag, får du som ansøger skriftlig besked om, hvornår du kan forvente svar.

  Sagsbehandlingsfrister

   

  Ansøgning om

  Frist

  Råd og vejledning til børn, unge og deres familier

  Serviceloven § 3, stk. 2

  2 uger

  Vejledning, undersøgelse, økonomisk støtte og behandling

  Serviceloven § 11

  4 uger

  Foranstaltninger i forbindelse med rådgivning

  Serviceloven § 11, stk. 3-6

  4 uger

  Gratis rådgivning/vejledning af børn og unge med adfærds- vanskeligheder eller nedsat fysisk/psykisk funktionsevne samt deres familier

  Serviceloven § 11, stk.7

  6 uger

  VISO – anmodning om udredning

  Serviceloven § 13

  4 uger

  Optagelse i særlige dagtilbud

  Serviceloven § 32

  4 uger
  Hjemmetræning

  Serviceloven § 32 a, stk. 1

  4 uger
  Træningsredskaber, kurser, supervision og hjælpere

  Serviceloven § 32 a, stk. 6

  4 uger
  Merudgiftsydelse til børn

  Serviceloven § 41

  Max. 8 uger
  Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

  Serviceloven § 42

  Max. 8 uger

  Afløsning, aflastning og praktisk hjælp

  Serviceloven § 44

  Max. 8 uger

  Ledsagelse

  Serviceloven § 45

  8 uger
  Efter modtagelse af en ny sag i modtagelsen tages der stilling til, hvad der skal ske for at hjælpe/støtte barnet/ den unge.

  Serviceloven § 46

  Max. 8 uger

  Udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse, hvis det antages, at barnet eller den unge trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

  Serviceloven § 50

  4 måneder
  Foreløbig eller akut foranstaltninger kan iværksættes sideløbende med den børnefaglige undersøgelse

  Serviceloven § 52, stk. 2

  1 uge
  Foranstaltninger efter § 52, stk. 3, nr. 1-9

  Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 1-9 

  5 måneder (inkl. 4 måneder til børnefaglig undersøgelse)
  Økonomisk støtte

  Serviceloven § 52a, stk.1, nr. 1-3

  4 uger
  Støtteperson i forbindelse med anbringelse

  Serviceloven § 54

  Støtteperson tilbydes i forbindelse med opfølgning og /eller ved evt. henvendelse fra tilflytter
  Godkendelse af netværksplejefamilie

  Serviceloven § 66b

  3 måneder
  Hjemgivelse, frivillig anbringelse

  Serviceloven § 68

  7 dage, inkl. den dag hvor borgeren trækker sit samtykke
  Ændring af anbringelsessted

  Serviceloven § 69

  4 uger
  Samvær og kontakt under anbringelsen

  Serviceloven § 71

  4 uger
  Efterværn (LSS § 68 stk. 11/stk. 12)

  Serviceloven § 76

  Den unge har retskrav til at modtage en skriftlig afgørelse senest 6 mdr. før det fyldte 18 år
  Plejetilladelse ved privat døgnpleje

  Serviceloven § 78

  3 måneder
  Personlig hjælp og pleje til børn og unge

  Serviceloven § 83 jf. §44

  8 uger
  Aflastning

  Serviceloven § 84, stk. 1

  8 uger
  Tilbud om afløsning/aflastning til forældre, der passer et barn/ung med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne

  Serviceloven § 86, stk. 2 jf. §44

  8 uger
  Tilbud om hjælp til vedligeholdelse af fysiske/psykiske færdigheder til børn/unge, der har behov herfor

  Serviceloven § 86, stk. 2 jf. §44

  8 uger
  Handleplan

  Serviceloven § 140

  1. opfølgning efter 3 mdr.

  2. opfølgning efter 6 mdr.
  Kvittering til afsender af underretning efter modtagelse

  Serviceloven § 155 b

  6 hverdage

  Vurdering af underretning om et barn eller ung i mistrivsel

  Serviceloven § 155, stk. 2

  24 timer

  Hjemviste sager fra Ankestyrelsen

  4 uger

  Klager over afgørelse efter serviceloven – genvurderingsfrist

  Retssikkerhedsloven § 66 og 67 – dog undtagelser i Servicelovens §3a

  4 uger

  Ansøgning om

  Frist

  Ansøgning om optagelse på venteliste til dagtilbud

  Dagtilbudsloven

  3 uger

  Godkendelse af privat dagtilbud

  Dagtilbudsloven § 19, stik. 5

  3 måneder

  Tilskud til optagelse i dagtilbud i anden kommune

  Dagtilbudsloven § 28

  3 uger

  Fritagelse fra et sundt frokostmåltid

  Dagtilbudsloven § 16a, stk. 3

  3 uger

  Deltidsplads 30 timer ved barselsorlov

  Dagtilbudsloven § 27b

  3 uger

  Socialpædagogisk friplads

  Dagtilbudsloven § 43

  4 uger

  Søskendetilskud og fripladstilskud af økonomiske hensyn

  Dagtilbudsloven § 43 og 43a

  3 uger

  Søskendetilskud og fripladstilskud af økonomiske hensyn – fritidshjem

  Dagtilbudsloven § 63 og 63 a

  3 uger

  Søskendetilskud og fripladstilskud – klubtilbud

  Dagtilbudsloven § 76

  3 uger

  Privat pasning

  Dagtilbudsloven § 80

  3 uger

  Søskendetilskud efter ansøgning

  Dagtilbudsloven § 85

  3 uger

  Kombinationstilbud

  Dagtilbudsloven § 85a

  3 uger

  Tilskud til pasning af egne børn

  Dagtilbudsloven § 86

  3 uger

  Ansøgning om

  Frist

  Kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

  4 uger

  Engangshjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 25 a

  2 uger

  Særlig støtte efter lov om aktiv socialpolitik § 34

  4 uger

  Supplement til brøkpension

  4 uger

  Revalideringsydelse

  2 uger

  Ledighedsydelse

  2 uger

  Ressourceforløbsydelse ved ressource- og jobafklaringsforløb

  2 uger

  Sygedagpenge

  2 uger

  Sygedagpengerefusion

  2 uger

  § 56 aftale ved kronisk sygdom

  4 uger

  Enkeltudgifter efter lov om aktiv socialpolitik

  4 uger

  Enkeltudgifter efter lov om aktiv socialpolitik til flytning

  2 uger

  Sygebehandling efter lov om aktiv socialpolitik, herunder hjælp tandbehandling

  2 uger

  Samværsudgifter efter lov om aktiv socialpolitik - til samvær med børn under 18 år, som man ikke bor sammen med

  4 uger

  Personlige tillæg til pensionister

  3 uger

  Helbredstillæg til pensionister

  3 uger

  Beboerindskudslån

  2 uger

  Socialt frikort

  • Hvis borgeren på ansøgningstidspunktet er visiteret til at være omfattet af Servicelovens afsnit 5
  • Hvis borgeren på ansøgningstidspunktet ikke er visiteret til at være omfattet af Servicelovens afsnit 5

  3 uger

  2 måneder

  Ansøgning om 

  Frist

  SERVICELOVEN

   
  Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation
  Serviceloven § 13
  Afgørelse senest 1 måned efter ansøgningen er modtaget

  Aktivitets- og samværstilbud
  Serviceloven § 79

   0 uger

  Husvild akut opstået - ikke hjemløs/boligløs
  Serviceloven § 80

  5 dage
  Gruppebaseret hjælp og støtte
  Serviceloven §82a
  2 måneder
  Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte
  Serviceloven § 82b
  2 måneder
  Personlig hjælp og pleje
  Serviceloven § 83, stk. 1, nr. 1
  1 uge
  Praktisk hjælp
  Serviceloven § 83, stk. 1, nr. 2
  2 uger
  Madservice
  Serviceloven § 83, stk. 1, nr. 3
  1 uge
  Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende
  Serviceloven § 84
  3 uger
  Socialpædagogisk hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder
  Serviceloven § 85
  3 måneder
  Socialpædagogisk hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter de specialiserede støttemuligheder fra Housing First tilgangen
  Serviceloven § 85a
  3 måneder
  Genoptræning
  Serviceloven § 86, stk. 1
  1 måned
  Vedligeholdelsestræning
  Serviceloven § 86, stk. 2
  1 måned
  Selvvalg af person til at udføre opgaverne efter § 83
  Serviceloven § 94
  1 måned
  Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp
  Serviceloven § 95
  1 måned
  Borgerstyret personlig assistance
  Serviceloven § 96
  3 måneder
  Ledsagerordning
  Serviceloven § 97
  3 måneder
  Kontaktperson for døvblinde
  Serviceloven § 98
  3 måneder
  Støttekontaktperson
  Serviceloven § 99
  1 måned
  Merudgift som følge af handicap
  Serviceloven § 100
  3 måneder
  Tilbud om behandling af stofmisbrug
  Serviceloven § 101
  2 uger

  Anonym stofmisbrugsbehandling
  Serviceloven § 101 a

  2 uger
  Særlig støtte/behandling
  Serviceloven § 102
  3 måneder
  Beskyttet beskæftigelse
  Serviceloven § 103
  3 måneder
  Aktivitets- og samværstilbud
  Serviceloven § 104
  3 måneder
  Midlertidigt botilbud
  Serviceloven § 107
  3 måneder
  Længerevarende botilbud
  Serviceloven § 108
  3 måneder
  Krisecentre
  Serviceloven § 109
  5 hverdage for beslutning om egenbetaling for opholdet.
  Ved akut behov for ophold på krisecenter, max 2 dage
  Forsorgshjem
  Serviceloven § 110
  5 hverdage for beslutning om egenbetaling for opholdet.
  Ved akut behov for ophold på forsorgshjem, max 2 dage
  Støtte til hjælpemidler
  Serviceloven § 112
  3 måneder
  Støtte til forbrugsgoder
  Serviceloven § 113
  3 måneder
  Støtte til køb af handicapbil
  Serviceloven § 114
  4 måneder
  Støtte til boligindretning
  Serviceloven § 116
  6 måneder

  Støtte til individuel kørsel
  Serviceloven § 117

  3 måneder

  Hjælp og støtte til borgere med fremadskridende sygdom
  Serviceloven § 117 a

  4 uger
  Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
  Serviceloven § 118
  1 uge
  Pasning af døende i eget hjem
  Serviceloven § 119
  1 uge
  Sygeplejeartikler og lignende til døende
  Serviceloven § 122
  1 uge
  Plejehjem og beskyttet bolig
  Serviceloven § 192
  2 måneder

  SUNDHEDSLOVEN

   
  Omsorgstandpleje
  Sundhedsloven § 131
  4 uger
  Specialtandpleje
  Sundhedsloven § 133
  4 uger
  Socialtandpleje
  Sundhedsloven § 134a
  5 hverdage
  Genoptræning med genoptræningsplan fra sygehus
  Sundhedsloven § 140
  1 uge
  Tilbud om behandling af alkoholmisbrug
  Sundhedsloven § 141
  2 uger
  Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling § 1 4 uger

  LOV OM SOCIAL PENSION

   
  Afgørelse om førtidspension
  Lov om social pension §§ 16, 20 og 21
  3 måneder fra sagen er rejst
  Førtidspension der rejses efter forelæggelse på rehabiliteringsteamet
  Lov om social pension § 18 jf. § 17, stk. 1
  3 måneder
  Førtidspension på det foreliggende grundlag. Rejses ved ansøgning
  Lov om social pension § 17, stk. 2
  6 måneder fra ansøgningstidspunktet
  Førtidspension uden forelæggelse på rehabiliteringsteamet
  Lov om social pension § 17, stk. 3
  3 måneder
  Førtidspension behandlet som åbenbart formålsløs
  Lov om social pension § 17, stk. 4
  3 måneder

  LOV OM HØJESTE, FORHØJET ALMINDELIG OG ALMINDELIG FØRTIDSPENSION

   
  Bistands- og plejetillæg
  Lov om højeste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 16
  3 måneder
  Invaliditetsydelse
  Lov om højeste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 21
  3 måneder

  Ansøgning om

  Frist

  Aktivloven - LAS

   

  Revalidering

  kap 21 § 142 - 148

  13 uger

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats - LAB

   

  Jobrettet uddannelse

  kap 9 § 48 - 51

  1 uge

  (efter modtagelse af skema fra A-kassen)

  Tilbud om virksomhedspraktik

  kap. 11 § 57 - 65

  4 uger

  Tilbud om løntilskudsjob

  kap 12 § 66 - 81

  4 uger

  Løntilskud til førtidspensionister

  kap 12 § 66 - 81

  13 uger

  Tilbud om vejledning og opkvalificering

  kap 14 § 90 - 99

  4 uger

  Jobafklaringsforløb

  kap 18 § 107 - 111a

  4 uger

  Ressourceforløb
  kap 19 § 112 - 115a 

  4 uger

  Førtidspensionister i ressourceforløb
  kap 19 § 112 - 115a 

  26 uger

   

   

  Fleksjob

  kap 20 § 116 - 141a

  13 uger

  Afgørelse om Fleksjob på baggrund af rehabiliteringsplanens forberende del

  kap 20 § 118  

  4 uger

  Fastholdelsesfleksjob

  kap 20 § 119 

  65 uger

  Revalidering

  kap 21 § 142 - 148

  26 uger

  For-revalidering

  kap 21 § 144 

  26 uger

  Selvstændig virksomhed

  kap 21 § 147 

  26 uger

  Rekruttering til jobrotation

  kap 22 § 149 - 153

  1 uge

  Opkvalificering ved ansættelse og fastholdelse i fleksjob

  kap 24 § 162 

  4 uger

  Mentorstøtte

  kap 26 § 167-171 

  4 uger

  Tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger

  kap. 27 § 172 - 174

  4 uger

  Befordringsgodtgørelse
  kap 27 § 175 

  4 uger

  Tilbud om befordringsgodtgørelse

  kap. 27 § 175 - 176

  4 uger

  Befordringsgodtgørelse (godtgørelse)
  kap 27 § 176 

  4 uger

  Hjælpemidler i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse mv.
  kap 28 § 178 - 179

  4 uger

  Klage over offentlig arbejdsgivers beregninger ved ansættelse med løntilskud
  kap 34 § 106

  4 uger

  Klage over A-kasse afgørelse
  kap 34 § 207

  4 uger

  Henvendelse fra virksomhed fx rekruttering eller andet behov

  Straks håndtering

  Kompensationsloven 

   

  Fortrinsadgang 

  § 3

  4 uger

  Ansøgning om personlig assistance 

  § 4 - 4a

  4 uger

  efter modtagelse af ansøgningsskema

  Støtte til personlig assistance til mennesker med handicap under efter- og videreuddannelse 

  § 14

  4 uger

  Tilbud med ansættelse om løntilskud for nyuddannet person med handicap

  § 15

  4 uger

  Fastholdelse – henvendelse fra virksomhed

  Straks håndtering

  Ansøgning om pension efter gamle pensionsregler (Alm. Forhøjet, Mellemste, højeste pension):

   

  Ansøgning om pensionsforhøjelse
  kap 6 § 38

  13 uger

  (Fra ansøgning er modtaget i jobcenteret og videregivet til behandling i pensionsteamet)

  Forhøjelsessager
  kap 6 § 38

  3 uger

  ved diagnosticerede terminale forløb

  Lov om social pension:

   

  Ansøgning om behandling af pensionssag på det foreliggende grundlag
  § 21

  13 uger
  – fra Jobcentret modtager ansøgningen til den er afgjort i pensionsteamet.

  Integrationsloven

   

  Tilbud om integrationsprogram

  §16

  4 uger

  efter ankomst

  Ansøgning om overtagelse ved flytning fra anden kommune

  §18

  4 uger

  Indgåelse og udarbejdelse af integrationskontrakt

  §19

  4 uger - efter ankomst

  Underskrift af integrationserklæring

  §19 stk. 2

  4 uger - efter ankomst

  Tilbud om vejledning og opkvalificering

  §23a

  4 uger

  Tilbud om virksomhedspraktik

  §23b

  4 uger

  Tilbud om løntilskud

  §23c

  13 uger

  Repatrieringsloven

   

  Hjælp til udlændinges tilbagevenden til hjemland eller tidligere opholdssted

  16 uger