Gå til hovedindhold

Styrelsesvedtægt for Morsø Kommune

Styrelsesvedtægten for Morsø Kommune er gældende fra 26. april 2023.

Indhold

  Styrelsesvedtægt - paragraf

  Konstituering, forretningsorden og den underskrevne styrelsesvedtægt kan findes i boksen "Se også"

  Styrelsesvedtægt

  §1

  Morsø Kommunalbestyrelse består af 21 medlemmer.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. § 6 i lov om kommunernes styrelse.

  §2

  De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af kommunalbestyrelsens møder fastsættes i kommunalbestyrelsens forretningsorden jfr. styrelseslovens § 2.

  §3

  De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jfr. styrelseslovens § 8, § 30 og § 42 c, stk. 1 og 2.

  §4

  Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

  Stk. 2.

  Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen.

  Stk. 3.

  Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

  §5

  Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigsministeriet og kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for kommunalbestyrelsen.

  §6

  Følgende udvalg nedsættes:

  1. Økonomiudvalget
  2. Udvalget for Teknik og Miljø
  3. Udvalget for Børn, Kultur og Turisme
  4. Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse

  §7

  For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

  Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. Ved sager, der af udvalget skal fremsendes til et andet udvalg, kommunalbestyrelsen eller en anden myndighed, kan ethvert medlem kræve, at modtageren samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

  §8

  Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af borgmesteren, jfr. styrelseslovens § 21, stk. 2 og § 31a.

  §9

  De stående udvalg påser, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager gennem økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne.

  §10

  Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

  Stk. 2.

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.

  Stk. 3.

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personale sager.

  Stk. 4.

  Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver.

  Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.

  Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om planforslagene.

  Stk. 5.

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

  • Køb, salg og pantsætning af fast ejendom, dog med undtagelse af ejendomskøb i henhold til byfornyelsesloven jfr. styrelsesvedtægtens § 13, stk. 4, 3. pind
  • Lejeaftaler som størrelsesmæssigt betragtes som anlægsvirksomhed eventuelt efter indstilling fra fagudvalg
  • Kommunens informations- og kommunikationsteknologi, herunder spørgsmålet om datasikkerhed
  • Kommunens planstrategi
  • Al erhvervsudvikling herunder også i forhold til turisme og detailhandlen
  • Aktiviteter med henblik på øget bosætning
  • Andre kommunale anliggender, herunder mellemkommunale, regionale og nationale forhold for så vidt de ikke i denne vedtægt er henlagt til andre udvalg, jfr. styrelseslovens § 18, stk. 5
  • Borgerservicefunktionen

  Stk. 6.

  Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen vedrørende:

  • Styringshåndbogen, som bl.a. indeholder kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. styrelseslovens § 42
  • Kommunens organisation, styrelsesvedtægt og forretningsorden

  Stk. 7.

  Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelse af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

  §11

  Udvalget fastsætter regler om:

  • Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. § 12.
  • I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres.
  • Samordning af kommunens indkøbsfunktion.

  §12

  Udvalget fører tilsyn med:

  • At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde.
  • At forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig.
  • At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlige beslutninger bevilgede beløb ikke overskrides uden kommunalbestyrelsens samtykke.
  • Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. styrelseslovens § 67.
  • At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jfr. arkivlovens § 8.

  §13

  Udvalget for Teknik og Miljø består af 7 medlemmer.

  Stk. 2.

  Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om:

  • Kommune- og lokalplaner
  • VVM-redegørelser og miljøvurderinger af planer, programmer og projekter
  • Sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget jfr. § 10

  Stk. 3.

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det plan- og miljømæssige område, herunder:

  • Administration af kommune- og lokalplanlægningen
  • Landzoneadministration
  • Miljøforhold herunder tilsyn og godkendelser
  • Vandløb
  • Grundvandsbeskyttelse
  • Naturbeskyttelse
  • Beskyttede diger og fortidsminder
  • Jordforurening
  • Kystbeskyttelse

  Stk. 4.

  Udvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver med hensyn til bygge- og boligforholdene, herunder:

  • Byggetilladelser og tilsyn med byggerier.
  • BBR og ejendomsskat.
  • Tilsyn med boligforholdene, herunder med brandfarlige og sundhedsskadelige for-hold, inklusiv køb af boliger i henhold til byfornyelsesloven.
  • Nedrivning af utidssvarende og skæmmende bebyggelse m.v.
  • Tilsyn med og støtte til almene boliger

  Stk. 5.

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og de forsyningsmæssige områder, herunder for:

  • Drift og vedligeholdelse af veje, pladser, stier og rekreative områder
  • Kunst og udsmykning i det offentlige rum
  • Vand- og varmeforsyning
  • Spildevandsplanlægning
  • Affaldsplanlægning, drift af kommunale indsamlingsordninger og genbrugspladser
  • Kollektiv trafik
  • Færgedrift
  • Drift og vedligeholdelse af havne og færgelejer
  • Samarbejdet med de fælleskommunale selskaber indenfor udvalgets område

  Stk. 6.

  Udvalget har ansvaret for kommunens bygninger og anlæg og for at vedligeholdelsesstandard, indretning, ombygninger og nyopførelser udføres i samarbejde med de udvalg og institutioner, der er brugere af bygningerne eller anlæggene, herunder:

  • Drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme og arealer samt ejendomme tilhørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst
  • Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg
  • Leje og udleje af boliger, lokaler og arealer
  • Styring, projektering og tilsyn med bygge- og anlægsprojekter

  Stk. 7.

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens by- og landdistriktsudvikling, herunder:

  • By- og landsbyfornyelse
  • Bygningsforbedring
  • Landsbyer og landdistriktspolitik
  • Samarbejde med Landdistriktsrådet, landsbyråd m.fl.

  §14

  Udvalget for Børn, Kultur og Turisme består af 7 medlemmer.

  Stk. 2.

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver samt de sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder for:

  • Daginstitutioner
  • Ungdomsklubber/klubtilbud
  • Folkeskoler
  • Ungdomsskolen
  • Musikskolen
  • Sundhedspleje
  • Støtteforanstaltninger og specialtilbud til børn og unge med særlige behov

  Stk. 3.

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens områder vedr. kultur, fritid og turisme, herunder for:

  • Biblioteksvæsen
  • Museumsforhold
  • Kunst-, teater- og biografforhold
  • Kunstværker i det offentlige rum
  • Folkeoplysningen
  • Fritidstilbud til børn og unge
  • Musik og billedkunst
  • Samarbejde med foreninger, private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
  • Vækst og udvikling i turismesektoren

  Stk. 4.

  Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om:

  • Styrelsesvedtægt for Morsø Kommunes Skolevæsen
  • Sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget, jfr. § 10

  Der tillægges udvalget bevillingsansvar på det samlede turistområde.

  §15

  Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse består af 7 medlemmer.

  Stk. 2.

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af områderne social, sundhed og beskæftigelse, samt varetager ansvaret for kommunens opgaver på ældre, - handicap- og psykiatriområdet, herunder for:

  • Tilbud til sindslidende samt fysisk- og psykisk handicappede over 18 år
  • Dag- og døgntilbud til sindslidende samt fysisk- og psykisk handicappede over 18 år
  • Syge- og hjemmepleje til borgere i eget hjem
  • Praktisk bistand til borgere i eget hjem
  • Plejecentre og afklaringscenter
  • Mobilt omsorgs- og aktivitetsteam
  • Madservice
  • Rehabilitering og genoptræning
  • Sundhedsfremme og forebyggelse
  • Samarbejde med de praktiserende læger
  • Hjælpemidler
  • Misbrugsindsatsen
  • Tandpleje for børn, ældre og sindslidende
  • Enkeltydelser i forhold til integration af udlændinge
  • Aktivitetsbestemt medfinansiering
  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kap. 10 og 10 a
  • Lov om sygedagpenge
  • Integrationsloven for så vidt angår de beskæftigelsesrettede opgaver og ydelser knyttet hertil, dog ikke §§ 35 - 39
  • Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og vejledning i tilknytning hertil
  • Lov om kommunal indsats for unge under 25 år

  Stk. 3.

  Udvalget varetager opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen.

  Stk. 4.

  Udvalget samarbejder med andre myndigheder, private og kommunale arbejdspladser og selvejende institutioner indenfor udvalgets område.

  Stk. 5.

  Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om:

  • Beskæftigelsesplanen
  • Løbende opfølgning på effekter af beskæftigelsesindsatsen
  • Sektorplaner og kvalitetsstandarder inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget, jfr. § 10

  § 16

  Formanden for Udvalget for Teknik og Miljø oppebærer et vederlag, som udgør 25 pct. af borgmesterens vederlag.

  Stk. 2.

  Formanden for Udvalget for Børn, Kultur og Turisme oppebærer et vederlag, som udgør 25 pct. af borgmesterens vederlag.

  Stk. 3.

  Formanden for Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse oppebærer et vederlag, som udgør 25 pct. af borgmesterens vederlag.

  Stk. 4.

  Formanden for Børn og Unge Udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag.

  Stk. 5.

  Næstformændene i Udvalget for Teknik og Miljø, Udvalget for Børn, Kultur og Turisme og Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse oppebærer hver især et vederlag, som udgør 1,2 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden i Børne- og Ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 3,17 pct. af borgmesterens vederlag.

  § 17

  Denne vedtægt træder i kraft den 26. april 2023.

  Stk. 2.

  Samtidig ophæves ”Morsø Kommune styrelsesvedtægt” vedtaget i kommunalbestyrelsens møder henholdsvis den 1. juni 2021 og den 29. juni 2021.

  Stk. 3.

  Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

  Kommunalbestyrelsen underretter Ankestyrelsen om vedtagne styrelsesvedtægter og vedtægtsændringer.

  Således vedtaget i kommunalbestyrelsens møder henholdsvis den 28. marts 2023 og den 25. april 2023.

  Nykøbing Mors, den 4. maj 2023.