Gå til hovedindhold

Skatter og afgifter af fast ejendom

Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsværdiskat og ejendomsskat. Det er ejendomsvurderingen, der bestemmer, hvor meget du skal betale. Fra 2024 betaler du ejendomsskatterne over din forskudsskat.

Indhold

  Overgang til SKAT

  Fra 2024 vil grundskylden ikke længere blive opkrævet af Morsø Kommune. Vi vil dog stadig opkræve bidragene:

  • Rottebekæmpelse (opgjort pr. kvadratmeterantal i BBR)
  • Skorstensfejerafgift
  • Pumpelagsbidrag
  • Vejbidrag

  Grundskylden vil fremadrettet blive betalt via SKAT

  Lån til betaling af grundskyld vil fra NOV 2023 skulle søges ved SKAT fremfor kommunen Læs mere her

  Generelt

  Som ejer af en ejendom vil du hvert år modtage en bidragsopgørelse i starten af januar, der viser, hvor meget du skal betale i bidrag det pågældende år.  Betalingen af bidrag forfalder en gang om året.

  Bidragsopgørelsen bliver sendt til din digitale postkasse i løbet af januar måned.

  En ejendomsvurdering er statens vurdering af din boligs værdi. Det er Vurderingsstyrelsen under Skatteforvaltningen, der vurderer din ejendom.

  Din ejendomsvurdering består af 2 værdier: ejendomsværdi og grundværdi. De 2 værdier bliver brugt til at beregne din boligskat. 

  Vi vurderer som udgangspunkt din ejendom hvert 2. år. Du betaler boligskat af vurderingen de efterfølgende 2 år, indtil din næste vurdering kommer, og din boligskat reguleres igen.

  Siden 2020 har vi vurderet ejendomme med et nyt vurderingssystem. Der kommer løbende nye ejendomsvurderinger ud til boligejerne. Du får besked med digital post, når din ejendomsvurdering er klar.

  Som boligejer betaler du 2 slags boligskat:

  • Ejendomsværdiskat: Skat af ejendommens værdi (grund og bygninger)
  • Grundskyld: Skat af grundværdien, som den ville være, hvis der ikke var bygget på den. Grunden vurderes ud fra den anvendelse og udnyttelse, der giver den højeste værdi. Hvis man fx kan bygge mere på grunden, bygge i flere etager, udstykke den eller bruge den til erhverv, så udgør det en potentiel værdi, som er afspejlet i grundværdien.

  Boligskatterne beregnes som en procentdel (skattesats) af den offentlige ejendomsvurdering. Men inden skatterne beregnes, trækker Vurderingsstyrelsen 20 procent fra din vurdering. Der gælder nemlig et såkaldt forsigtighedsprincip, der tager højde for den naturlige usikkerhed, der altid vil være, når man vurderer en ejendom.

  Nye boligskatteregler fra 1. januar 2024

  Den 1. januar 2024 fik vi nye boligskatteregler. Skattelettelser og skatterabat beskytter din boligøkonomi ved overgangen til de nye regler. Hvis skatten stiger, kan du indefryse stigningerne med et lån, som du først skal betale tilbage, når du sælger din bolig.

  Som boligejer kan du hvert år låne til betaling af eventuelle stigninger i dine boligskatter. Lånet skal først betales tilbage, når du sælger din bolig.

  Ordningen flytter fra kommunen til staten
  Hidtil har låneordningen ligget i kommunerne. 1. januar 2024 flyttede den til Skatteforvaltningen.
  Du er automatisk tilmeldt, hvis du havde indefrysning hos kommunen

  Hvis du frem til 2024 har indefrosset stigninger i din grundskyld hos kommunen, er låneordningen automatisk fortsat i staten. Men fra 2024 indefryser du eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat. Samtidig kommer der renter på ny indefrysning fra 1. januar 2024

  Gamle lån bliver i kommunen

  Lån oprettet for 2023 eller tidligere skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt til og med den 31. december 2023.

  Når du sælger din bolig, får du automatisk en opkrævning af eventuelle lån.

  Hvis du eller din ægtefælle har nået folkepensionsalderen – eller modtager pension/efterløn - kan du låne til betaling af din grundskyld. Grundskyld kaldes også ejendomsskat. 

  Pensionistlån er et lån med renter. Du kan kun få pensionistlån i én ejendom ad gangen. Når du optager lånet, skal du stille sikkerhed i din ejendom. Du kan derfor ikke få et pensionistlån, hvis der ikke er friværdi i din ejendom.

  Hvis du ejer ejendommen sammen med andre, skal de give samtykke til, at skatteforvaltningen opretter et lån med sikkerhed i jeres fælles ejendom. Hvis du bor i ejendommen sammen med en ægtefælle, skal din ægtefælle give samtykke til pensionistlånet – uanset om I ejer ejendommen sammen.

  Hvis du får et pensionistlån, skal det først betales tilbage, når du sælger din ejendom. Men du kan vælge at indbetale et valgfrit beløb, hvis og når du ønsker det.

  Sådan låner du

  I 2024 overtager skatteforvaltningen låneordningen fra kommunerne.

  Du kan også ringe til Vurderingsstyrelsen på 72 22 16 16, hvis du vil have hjælp til at ansøge om et pensionistlån.

  Har du allerede et lån?

  Hvis du har et aktivt pensionistlån i kommunen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, når staten overtager låneordningen i 2024. Det nye lån vil gælde for skatteåret 2024. På din forskudsopgørelse kan du se, hvor meget vi forventer, at du kommer til at låne i 2024.

  Skatteforvaltningen vil på et senere tidspunkt tinglyse sikkerhed for lånet. Når skatteåret 2024 er slut, vil det endelige lån til grundskyld blive stiftet. Herefter vil det fremgå af en personlig låneoversigt på TastSelv på skat.dk.

  Gamle lån bliver hos kommunen

  Alle pensionistlån hos kommunerne bliver standset, når Skatteforvaltningen overtager låneordningen den 1. januar 2024. Lånene sættes i bero, men der vil fortsat komme renter på. Du behøver dog ikke betale lån eller renter tilbage, før du sælger den ejendom, du har lån i.

  De kommunale pensionistlån frem til 2024 bliver indtil videre i kommunerne. Hvis du vil have overblik over dine lån frem til 2024, skal du derfor kontakte den kommune, der har bevilget lånet (den kommune, som ejendommen ligger i).

  På Vurderingsportalen kan du læse, hvordan du gør, hvis du vil klage over en ejendomsvurdering.

  • Foreløbig 2022-vurdering
   Du kan ikke klage over din foreløbige 2022-vurdering. Men der er en særlig mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering ved køb, salg, nybyg, større ombygninger eller andre ændringer, der giver grundlag for en omvurdering. 
   Når du får den endelige 2022-vurdering kan du klage over den. Du får også mulighed for at tjekke de data, som den bygger på. Hvis der er fejl, kan du give os besked.
  • Ejendomsvurdering for 2020
   Du kan klage over 2020-vurderingen, når du får besked fra os om, at din klageadgang er åben. Herefter har du 90 dage til at sende din klage.
  • Historiske vurderinger 2013-19
   Du kan klage over historiske vurderinger for de år i 2013-19, hvor du ejede ejendommen eller betalte boligskat af den. Du kan først klage over en historisk vurdering, når du får besked fra os.

  Skrevet af Vurderingsstyrelsen

  Lokalt info fra Morsø Kommune

  Fra 1. maj 2021 vil det være muligt at udtræde af indefrysningsordningen, og dermed kan man indfri sin personlige del af et indefrysningslån. Fremadrettet vil man så skulle betale hele grundskylden for sin andel af ejendomsskatten. Ejendomsskatten opkræves fortsat hos ejendommens hovedejer, så en eventuel fordeling af beløbene skal aftales indbyrdes mellem ejerne af ejendommen. Ved udtrædelse af indefrysningsordningen vil eventuelle indefrosne beløb blive sendt til opkrævning ved den pågældende ejer på samme måde som ved et salg.

  Hvis man ønsker at træde ind i ordningen igen, kan dette gøres på samme måde som framelding, hvilket foregår via Borger.dk. Indtrædelsen vil dog først træde i kraft ved førstkommende rate, og man kan ikke få indefrosset grundskyld bagudrettet. Det er dermed ikke muligt at fortryde en allerede gennemført framelding af ordningen.

  Du kan framelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk, hvor du også kan få flere oplysninger om indefrysningsordningen.

  Bidragsbilletten til ejere af fast ejendom i Morsø Kommune kan indeholde følgende:

  • Rottebekæmpelse (opgjort pr. kvadratmeterantal i BBR)
  • Skorstensfejerafgift
  • Pumpelagsbidrag
  • Vejbidrag

  Du kan læse yderligere på bagsiden af bidragsbilletten.

  Morsø Kommune udsender opkrævning af bidrag 1 gang årligt.

  Du vil modtage opgørelsen i din digitale postkasse i januar 2024. Bidragene forfalder d. 1. februar med forfald d. 8. februar 2024.

  Du skal være opmærksom på, at du kan modtage meget små opkrævninger, efter opkrævning af grundskylden er overgået til skat.

  Hvis du vil undgå unødvendige rykkere, kan du med fordel tilmelde din regning til Betalingsservice. Kontakt dit pengeinstitut eller Borgerservice på tlf. 99 70 70 00 med oplysning om registreringsnummer og kontonummer.

  Som noget nyt i Morsø Kommune kan du tilmelde dig 'Mit Betalingsoverblik'. Her kan du få et samlet overblik over dine udgifter til kommunen.

  NB! Hvis bidragsbilletten er tilmeldt Betalingsservice, udsendes der ikke indbetalingskort.

  Er ratebeløbet hidtil betalt via Betalingsservice, skal der foretages afmelding i eget pengeinstitut. Du må kun bruge indbetalingskort udskrevet i dit eget navn og ikke i evt. tidligere ejers navn.

  Ved handler skal de handlende parter selv fordele ejendomsskatten i mellem sig. Kommunen laver ikke refusionsopgørelser.

  Morsø Kommune opkræver gebyr for skorstensfejning på vegne af skorstensfejeren. Har du spørgsmål omkring skorstensfejning/skorstensfejerbidrag, skal du kontakte skorstensfejeren. Det er skorstensfejeren, der tilbagebetaler for meget betalt skorstensfejerbidrag.

  Hvis du ønsker at afmelde din skorsten, skal du tage kontakt til din skorstensfejer.

  Skorstensfejermester H. B. Sørensen tlf. 20 74 34 41 

  Klager m.v., Teknik & Miljø tlf. 99 70 70 00

  Gebyret opkræves af alle ejendomme i Morsø Kommune.

  Gebyret er vedtaget til 0,2243 kr./m2 bebygget areal.

  Beløbet er fastsat på baggrund af ejendommens areal i Bygnings- og boligregistret (BBR)

  pr. 1. januar i året forud for det år, som opkrævningen dækker.

   

  Det følger af Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter § 52.

   

  § 52. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse.

  Stk. 2. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves på baggrund af ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for det år, som opkrævningen dækker. Gebyret beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter, jf. dog stk. 3.

  Stk. 3. For ejerlejligheder beregnes gebyret som en sats pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal.

  Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter for hvert regnskabsår de nærmere bestemmelser om gebyrets størrelse.

  Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan ikke meddele dispensation for betaling af gebyret.      

   

  Ved tegn på rotter kan dette meddeles via kommunens hjemmeside: www.mors.dk/rotter

  Ved udstykninger og arealoverførsler skal man være opmærksom på, at grundskylden er baseret på SKATs vurdering af ejendommen to år tidligere. Du kan læse mere om ejendomsskat i forbindelse med matrikulære sager i brochuren: Det skal du vide om ejendomsskat – ved udstykning og sammenlægning af ejendom.

   Borger.dk findes en vejledning til forståelse af den kommunale ejendomsskat (grundskyld), ejendomsværdiskat samt ejendomsvurderinger. Det er også der, du kan ansøge om lån til betaling af ejendomsskatten.

  Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

  For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

  • have fast bopæl her i landet
  • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

  Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

  Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten for 2016 er på 1,41 procent.

  Kommunens databeskyttelsesrådgiver

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren i Morsø Kommune findes under Databeskyttelse.

  Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger

  Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

  Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

  Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.