Gå til hovedindhold

Etablering af rekreative stier på Mors

Læs mere om hvordan du og din forening laver rekreative stier på Mors.

Indhold

  Der er et stort ønske om flere og bedre rekreative stier på Mors. Ønsket om flere oplevelser og bedre adgang til  naturen er stort - og fortsat stigende, ikke bare på Mors, men i hele Danmark. Men det stiller også krav til de stier, som etableres, eller som allerede findes.

  Morsø Kommune får en del henvendelser fra landsbyer, foreninger og private borgere, som ønsker bedre adgang til at bruge naturen og har ønske om at etablere nye stier i deres lokalområde.

  Det er et større arbejde at etablere nye stier, men her på siden vil vi guide dig igennem og klæde dig bedre på til opgaven, hvis det er noget du og din forening har et stort ønske om at realisere. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål inden eller undervejs i jeres stiprojekt.

  Gode råd

  Der er flere forskellige mærkningsordninger til stier i Danmark. Overvej om jeres stiprojekt også med fordel kan etableres igennem en af disse. Der er flere fordele og masser af erfaring og god vejledning at trække på. Flere af mærkningsordningerne dækker også en stor del af etableringsomkostningerne ved et stiprojekt. Læs om mærkningsordningerne herunder, og hvad de hver især tilbyder:

  Kløverstierne

  Hjertestierne

  Spor i landskabet

  Inden man starter på et stiprojekt, er det en god idé at overveje om der er et reelt behov for skiltning af vandreruter i sit lokalområde eller om det er nok at vide, hvor man gerne må færdes? På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om reglerne for færdsel i naturen, og hvor du må færdes.

  Der er mange forberedelser, der skal gøres inden en sti kan anlægges. Der kan ikke skrives en udtømmende vejledning til stiprojekter, fordi alle projekter er forskellige. Et almindeligt stiplanlægningsforløb vil ofte indeholde følgende handlinger:

  • Planlægning af stiens forløb 
   Hvor starter den og slutter den?
   Hvad er stiens formål?

  • Målgruppe
   Hvem skal bruge stien?
   Gående, cyklister, ridende?
   Målgruppen er afgørende for stiens materialer, bredde, hældning m.m.

  • Ophold
   Skal der etableres ophold undervejs?
   Og er der brug for faciliteter?
   Overdækninger, lys, vand, bænkesæt eller andet?

  • Lodsejere
   Der skal i de fleste tilfælde indgås skriftlige aftaler med alle lodsejere på stiens forløb for at sikre stien. I nogle tilfælde tinglyses rettigheder. Det er bl.a. værd at overveje om lodsejere skal kunne træde ud af aftalen.

  • Indhentning af tilladelser

   Der er mange restriktioner i de åbne land, og der er meget lovgivning, der skal overholdes, når der etableres nye forhold. Det kan være nødvendigt at indhente byggetilladelse, landzonetilladelse og dispensationer til anlæg indenfor strandbeskyttelseslinjen, gennem beskyttet natur, over vandløb eller i relation til fredede diger og gravhøje.
   Du kan starte med at danne dig et overblik over hvilke eventuelle fredninger og restriktioner, der er i et givent område på portalen Danmarks Arealinformation.

  • Skiltning og information

   Der opstilles vejvisere og muligvis informationsskilte på stedet. Placering af vejvisere og skilte kan kræve tilladelse og udformning af kortmateriale kan kræve en professionel.

  Alle foreninger på Mors har gratis adgang til platformen fonde.dk, hvorigennem man kan søge efter relevante puljer og fonde, der gerne vil støtte fx rekreative stier og faciliteter, naturformidling og meget andet.
  Du tilmelder dig fonde.dk her.

  Derudover er der en række støtteordninger, som er værd at nævne, fordi de alle tidligere har støttet stiprojekter:

  • Friluftsrådet
  • Nordeafonden
  • Aage V. Jensens Fond
  • Sparnord Fonden
  • Landdistriktsrådet i Morsø Kommune
  • LAG Thy-Mors
  • Landdistriktspuljen (Puljen til projekter i landdistrikter med landvindmøller og solcelleparker) under Plan og Landdistriktsstyrelsen

  Gennem nogle af mærkningsordninger er det også muligt at søge tilskudsmidler hjem til etablering af stierne, skiltning, markedsføring o.lign. Fx dækker Spor i Landskabet op til 80% af etableringsudgifterne til nye stier i landskabet.

  Der er mange hjemmesider og apps, som formidler rekreative stier i Danmark. Morsø Kommune har valgt, at det er den nationale platform Udinaturen.dk, som er kommunens portal for offentliggørelse af stier og faciliteter i naturen på Mors. Udinaturen.dk er skabt af Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og KL. Alle borgere, foreninger, organisationer m.v. har mulighed for selv at lægge faciliteter i naturen op på platformen. Det er dog et krav, at faciliteterne er offentligt tilgængelige og gratis at benytte. Det er dog kun kommuner og Naturstyrelsen, som kan ligge data ind om stier.

  For at sikre at de stier, som ligger på Udinaturen.dk, lever op til et vis kvalitetsniveau, har Morsø Kommune besluttet, at stier på Mors som skal offentliggøres digitalt skal leve op til følgende fire kriterier:

  1. Ruten skal være fysisk afmærket hele vejen rundt

  2. Ruten må meget gerne være en del af én af de eksisterende mærkningsordninger; Spor i landskabet, Kløverstier, Hjertestier el.lign., men det er ikke et krav

  3. Der skal foreligge skriftlige samtykker fra de berørte lodsejere, som lægger ”jord” til ruten, også fra nye lodsejere ved ejerskifte

  4. Der skal foreligge en driftsaftale ift. vedligehold af ruten med en eller flere kontaktpersoner og deres kontaktinformation, således at de kan kontaktes hvis stien ikke er farbar, fx i tilfælde af væltede træer, ødelagte broer o.lign.

  Har du eller jeres forening kendskab til en sti på Mors, som lever op til disse fire kriterier, men som ikke er lagt ind i Udinaturen.dk, så kontakt os venligst på telefonnummer eller mail nederst på siden

  By og Landskab, hvis du ønsker hjælp til at komme i gang med et stiprojekt

  Landskabsarkitekt Lauritz Rask
  Tlf. 9970 7245 lra@morsoe.dk

  Projektleder Anne Holm Paludan
  Tlf. 9970 7121 aho@morsoe.dk