Gå til hovedindhold

Nedrivning

Af bygninger kræver ofte tilladelse fra kommunen - ligesom der skal være styr på byggeaffaldet.

Indhold

  Tilskud til nedrivning
  Søg via Byg og Miljø

  Kategorier

  Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger på maksimalt 50 m2, der ligger i forbindelse med enfamiliehuse og sommerhuse, må nedrives uden anmeldelse.

  Regler for byggeaffald skal stadig overholdes.

  Nedrivning af byggeri over 50 m2 skal anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal ske via Byg og Miljø.

  Du skal fremsende:

  1. Ansøgningsskema
  2. En situationsplan af grunden, hvoraf det fremgår, hvilke bygninger, der nedrives
  3. Bygnings nr. jf. BBR-meddelelsen
  4. Den tidligere anvendelse af bygningen

  Alt affald fra bygge- og anlægsarbejder skal sorteres, og alle direkte genbrugelige materialer skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning på stedet.
  Ikke-forurenet bygge- og anlægsaffald skal mindst sorteres i følgende fraktioner:

  1. Natursten, f.eks. granit og flint
  2. Ikke glaseret tegl (mur- og tagsten)
  3. Beton
  4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
  5. Jern og metal
  6. Gips
  7. Stenuld
  8. Jord
  9. Asfalt
  10. Blandinger af beton og asfalt

  Nr. 1-7 må uden tilladelse anvendes til byggeri.
  Nr. 1-4 må uden tilladelse og efter knusning anvendes, som erstatning for sand og grus.

  Byggeaffald til Genbrugsplads

  Byggeaffald fra private borgere kan afleveres på Morsø Kommunes genbrugsplads.
  Større mængder byggeaffald skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ evt. ved hjælp af en godkendt affaldstransportør/vognmand.

  Du kan læse mere på siden Håndtering af bygge- og anlægsaffald.

  Her finder du svar på dine spørgsmål

  Anmeldelse skal ske for at sikre, at der sker korrekt sortering og bortskaffelse af dit affald.

  • Alt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis du ved renovering eller nedrivning frembringer mere end 1 ton affald.
  • Hvis du udskifter termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977, skal du ligeledes anmelde affaldet - uanset mængden.

  Du skal altid lave en screening af bygninger. Inden du påbegynder arbejdet med nedrivningen, skal du foretage en screening af bygningen eller anlægget, eller berørte dele heraf ved renovering. Dette gøres for at afdække, om der kan være anvendt problematiske stoffer som f.eks. PCB, klorparaffiner, PAH'er, asbest og tungmetaller. Til denne opgave benyttes screeningsskema – byggeaffald. 

  PCB er et miljøskadeligt stof og screeningen skal hjælpe til at hindre en fortsat spredning. Du kan læse mere om PCB i byggeaffald i PCB – guiden under nyttige links.

  Hvis du kan svare JA til ét eller flere af spørgsmålene i screeningsskemaet, skal der foretages en kortlægning i form af analyser af bygningen eller anlægget eller berørte dele heraf, som kan indeholde problematiske stoffer.

  Som dokumentation udarbejdes afslutningsvis en kortlægningsrapport, der indsendes sammen med byggeanmeldelsen.

   

  Kortlægningen har til formål at identificere hvor de problematiske stoffer er, i hvilke mængder de forekommer, og hvordan de påtænkes fjernet og håndteret. Udover PCB, kan der forekomme en række andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer, som er vigtige at få identificeret, udsorteret og bortskaffet korrekt (fx asbest, metaller og oliekomponenter (PAH)).

  Metaller er typisk tilsat i maling som pigment og/eller som svampedræbende middel og bly er f.eks. blevet anvendt i maling op til år 1980. Asbest er anvendt i tagplader frem til 1988.

  Det kræver kvalificeret viden og faglighed at foretage kortlægningsundersøgelser.

  Kortlægningsundersøgelsen er vigtig, da den bl.a. dokumenterer, hvorledes byggeaffaldet skal håndteres og bortskaffes. Reglerne fremgår af kapitel 11 i  Affaldsbekendtgørelsen (retsinformation.dk)