Gå til hovedindhold

Almene vandværker

I Morsø Kommune er der 28 almene vandværker, der forsyner øen med godt drikkevand.

Indhold

  Ansøgning om indvindingstilladelse for vandværker

  De har forskellig størrelse og indretning, men næsten alle har mere end én vandboring.

  Alle øens vandværker er med i Vandråd Mors.

  Vandværkets rolle

  Hvis du har spørgsmål om levering, aflæsning af målere, takster, vandkvalitet osv., skal du kontakte dit lokale vandværk. Du kan via kort hente informationer om de enkelte vandværker, hvilket vandværk du hører til og kontaktperson til vandværket.

  Kommunens rolle

  Kommunen fører tilsyn med vandværker og kontrollerer drikkevandskvaliteten. Sker der overskridelser i forhold til kvaliteten, reagerer vi på det. Hvis vandet skønnes akut sundhedsskadeligt, vil kommunen pålægge vandværket at informere sine forbrugere om, at vandet bør koges. Sådanne afgørelser træffes på grundlag af vejledninger eller efter samråd med embedslægen. Du kan selv se din drikkevandskvalitet på tjek din vandkvalitet eller spørge vandværket.

  Vandets hårdhed har ingen betydning for drikkevandskvaliteten. Ved indstilling af opvaskemaskine samt dosering af vaskepulver i vaskemaskine anvendes hårdhedsgraden. Hårdheden bestemmes af calcium- og magnesiumindholdet. Et stort indhold giver hårdt vand – et lille indhold giver blødt vand.

  • Hårdhed 0-4 - Meget blødt
  • Hårdhed 4-8 - Blødt
  • Hårdhed 8-12 - Middelhårdt
  • Hårdhed 12-18 - Temmelig hårdt
  • Hårdhed 18-30 - Hårdt
  • Hårdhed mere end 30 - Meget hårdt

  I gennemsnit er drikkevandet i Morsø Kommune temmelig hårdt, men det dækker over store forskelle.

  Du kan selv se hårdhedsgraden for dit vandværksvand under løsningen tjek din vandkvalitet eller kontakte dit vandværk.

  Indvinding af vand til drikkevand kræver tilladelse efter vandforsyningsloven. Dette gælder såvel nye som gamle indvindinger. Det kræver ligeledes en tilladelse at udføre væsentlige ændringer ved vandforsyningsanlægget eller hvis formålet med indvindingen ændres.

  Oplysninger om den konkrete indvinding fås ved henvendelse til Morsø Kommune. Ved placering af boringer til indvinding af grundvand er der en række afstandskrav, som også oplyses af kommunen. 

  VVM ansøgningsskema, skal udfyldelse i forbindelse med ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand. VVM ansøgningsskema findes under nyttige links.

  Brønde og boringer er ”åbne sår” ned til grundvandet, derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at de skal sløjfes, når de ikke længere har en godkendt anvendelse. Der gives ikke tilladelse til at anvende dem til havevanding.

  Ubenyttede brønde og boringer skal for eksempel sløjfes, hvis:

  • Ejendommen bliver tilsluttet alment vandværk
  • Ejendommen er tilsluttet alment vandværk og tidligere ejer har ikke sørget for sløjfning
  • Ejendommen får drikkevand fra for eksempel nabo (kræver tilladelse)
  • Ejendommen har fået ny indvinding uden at sløjfe den gamle
  • Markvandingsboringer hvor tilladelse er udløbet og der ikke er søgt om ny tilladelse

  Sløjfningen skal udføres af en autoriseret brøndborer med et A-bevis. Brøndboreren skal sørge for at indsende en sløjfningserklæring til GEUS-databasen med kopi til Morsø Kommune.

  Et alment vandværk er et, som har mindst 10 ejendomme tilsluttet. Det er fastsat i Vandforsyningsloven, som indeholder en række regler for almene vandværker. Når folk taler om offentlige vandværker, er det som regel almene vandværker, de mener.

  Der findes også nogen, som ikke kaldes almene. Det er, hvis de forsyner færre end 10 ejendomme. Dem gælder der andre regler for.

  Det største almene vandværk i kommunen er Morsø Vand A/S. Det er et aktieselskab, som ejes af Morsø Forsyning A/S, som ejes af Morsø Kommune.

  De øvrige 27 almene vandværker ejes af deres forbrugere. Dvs., de er foreninger, og når et nyt hus skal tilsluttes til vandværket, betaler ejeren for at blive medlem af foreningen og medejer af dens værdier.
  Han får dermed også stemmeret til vandværkets årlige generalforsamling og ret til at stille op, når der er valg til bestyrelsen. Som medlem er man altså selv med til at bestemme, hvordan vandværket skal drives.

  Det er kun det store Morsø Vand A/S, som har fuldtidsansatte medarbejdere. Alle de øvrige vandværker passes af frivillige fra den valgte bestyrelse. Men alle almene vandværker har udpeget en driftsleder, som har kursus i vandværksdrift og -hygiejne.

  Vandforsyningsloven og Drikkevandsbekendtgørelsen har regler for, hvordan vandværkerne skal drives, hvor tit de skal have analyseret deres vand og hvilke grænseværdier, det skal overholde. Og kommunen kontrollerer, om de overholder reglerne.

  Vandværkerne har forskellig økonomi, og derfor også forskellige priser. Både for selve vandprisen og for at blive tilsluttet til vandværket. De skal hvert år lave et takstblad, og de må kun tage de priser, som står i takstbladet.

  Takstbladet skal være offentligt tilgængeligt, og det er kun gyldigt, hvis det er godkendt af kommunen. Du kan se det enkelte vandværks takster og godkendelse i folde-ud-teksten "Regulativer og takster".

  Vandværker skal have et regulativ. Morsø Kommune har i samarbejde med de almene vandværker udarbejdet et standardregulativ som er politisk godkendt og dækker alle almene vandværker i kommunen, bortset fra Morsø Vand. Morsø Vand har sit eget regulativ, da vandværket er så stort, at det hører under vandsektorloven.

  Standardregulativet indeholder myndighedernes bestemmelser for forholdet mellem vandværk og forbruger samt rettigheder og forpligtelser for begge parter.

  Herudover har de enkelte vandværker vedtægter, der beskriver det juridiske grundlag for vandværket. Vedtægterne indeholder først og fremmest retningslinjer for, hvad der er vandværkets formål, hvem der kan blive medlemmer, og hvordan medlemmerne indbyrdes hæfter for de investeringer, vandværket foretager. Et vandværks vedtægter må ikke stride imod regulativet. De enkelte vandværkers vedtægter fås ved henvendelse til vandværket.

  De almene vandværker skal hvert år sende deres takstblad til godkendelse ved kommunen. I takstbladet skal priserne stå for alt, hvad vandværket kan sende opkrævning til kunderne for. Og hvis der undtagelsesvis er noget, der ikke kan sættes en pris på, skal beløbet godkendes særskilt af kommunen, før vandværket må opkræve det.

  Takstbladet er ikke gyldigt, før det er godkendt af kommunen. Det siger vandforsyningslovens § 53. Indtil det nye takstblad godkendes, gælder det sidste, som kommunen HAR godkendt.

  Kommunen skal kontrollere, at vandværket hverken har så lave priser, at det ødelægger sin egen økonomi. Og heller ikke har så høje priser, at de tjener flere penge end nødvendige for at drive og vedligeholde vandværket.

  Neden for kan du klikke på dette vandværk og se deres gældende takstblad og Morsø Kommunes godkendelse af det.

  Alsted Takstblad 2023

  Bjergby Takstblad 2023

  Centrum-Ljørslev Takstblad 2023

  Dragstrup Takstblad 2023

  Elsø Takstblad 2023

  Erslev Takstblad 2022

  Fjallerslev Takstblad 2023

  Flade Takstblad 2022

  Fredsø-Lødderup Takstblad 2022

  Hvidbjerg Takstblad 2023

  Karby Takstblad 2022

  Midtmors Takstblad 2023

  Redsted Takstblad 2023

  Sdr. Dråby Takstblad 2023

  Sejerslev Takstblad 2023

  Sillerslev Takstblad 2023

  Sillerslev Takstblad 2023 - andet halvår

  Sillerslevøre Takstblad 2021-2023

  Sillerslevøre - Tillæg til takstblad 2023

  Solbjerg Takstblad 2023

  Sundby Takstblad 2022

  Sydmors Takstblad 2023

  Thorup - V. Jølby Takstblad 2023

  Tæbring Takstblad 2022

  Tødsø Takstblad 2023

  Tøving Takstblad 2023

  Vodstrup Takstblad 2023

  Ørding Takstblad 2023

  Øster Jølby Takstblad 2023

  De almene vandværker skal hvert år sende deres takstblad til godkendelse ved kommunen. I takstbladet skal priserne stå for alt, hvad vandværket kan sende opkrævning til kunderne for. Og hvis der undtagelsesvis er noget, der ikke kan sættes en pris på, skal beløbet godkendes særskilt af kommunen, før vandværket må opkræve det.

  Takstbladet er ikke gyldigt, før det er godkendt af kommunen. Det siger vandforsyningslovens § 53. Indtil det nye takstblad godkendes, gælder det sidste, som kommunen HAR godkendt.

  Kommunen skal kontrollere, at vandværket hverken har så lave priser, at det ødelægger sin egen økonomi. Og heller ikke har så høje priser, at de tjener flere penge end nødvendige for at drive og vedligeholde vandværket.

  Neden for kan du klikke på dette vandværk og se deres gældende takstblad og Morsø Kommunes godkendelse af det.

  Redsted Vandværk

  Solbjerg Vandværk