Gå til hovedindhold

Opbevaring af fast gødning

Fast gødning kan opbevares på en møddingsplads eller i en lukket container.

Indhold

  Komposteret husdyrgødning kan opbevares i en overdækket markstak.

  Som udgangspunkt skal en møddingsplads være indrettet så forurening af grundvand og overfladevand ikke kan finde sted. Møddingsbunden og sider skal være udført af et holdbart materiale, som er uigennemtrængelige for fugt. Bunden skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning, og fra den oplagrede gødning.

  En møddingsplads skal indrettes så overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingsarealet. Den væske, der løber fra den faste gødning under opbevaringen på møddingen samt det regnvand, der falder på møddingpladsen, skal bortledes gennem et afløb til en opsamlingsbeholder.

  Pladsens side skal som minimum bestå af en 1 meter høj mur eller en 2 meter bred gødningsfri afgrænsning. Afgrænsningen og belægningen ved indkørsel, skal som minimum have 3 % fald mod afløb. Bunden skal som minimum have 1 % fald mod afløb.

  Ny møddingsplads

  Ønsker du at etablere en ny møddingsplads? Måden du skal søge på afhænger af dit produktionsareal.

  Hvis du vil etablere en møddingsplads på et husdyrbrug med et produktionsareal over følgende:

  • over 300 m2 produktionsareal til ammekøer med tilhørende opdræt, slagtekalve på dybstrøelse, eller heste, geder eller får – hvis dyrene kun er opstaldet i perioden 1. oktober til 15. maj
  • over 200 m2 produktionsareal, hvis det kun er til heste
  • over 175 m2 produktionsareal til ammekøer med tilhørende opdræt, slagtekalve på dybstrøelse, eller heste, geder eller får
  • over 100 m2 produktionsareal i tilfælde, der ikke er omfattet af ovenfor nævnte grænser

  kræver det en anmeldelse efter § 12 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Anmeldelsen skal indsendes igennem Husdyrgodkendelse.dk. Har du et produktionsareal, der er under ovenstående m2, skal du indsende en anmeldelse via dette skema.

  Produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning - og som dyrene ikke kun har kortvarigt adgang til.

  Hvis du ikke har en møddingsplads, er der mulighed for at anvende en container til opbevaring af fast husdyrgødning. Containeren kan placeres på en plads uden afløb, hvis den er tæt. Er containeren ikke tæt, skal den være placeret på et støbt areal med afløb til opsamlingsbeholder. Containeren skal uanset placering være overdækket.

  Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 procent må oplagres i marken. Kompost er dybstrøelse, som er omsat i stalden eller på en møddingsplads. Dybstrøelse vurderes normalt kompostlignende, hvis det har ligget i 3 til 4 måneder i gennemsnit i stalden eller på en møddingsplads. Dybstrøelse fra fjerkræstald kan være kompostlignende allerede efter 1-2 måneder.

  Hvis du opbevarer kompost i en markstak, skal du føre årlige optegnelser over markstakken. Optegnelserne skal omfatte oplysninger om oplagringsperiode og placering for eksempel ved angivelse på et kort. Kompost må højst lagres samme sted i marken i 12 måneder, og markstakken må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.

  Markstakke skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. I forbindelse med udbringning må der placeres midlertidige oplag af kompost uden overdækning i op til en uge.

  En markstak skal overholde følgende afstandskrav:

  • 25 meter til vandforsyningsanlæg, der ikke er almen vandforsyning
  • 50 meter til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning
  • 15 meter til vandløb (herunder dræn) og søer
  • 15 meter til offentlig vej og privat fællesvej
  • 25 meter til levnedsmiddelvirksomhed
  • 15 meter til beboelse på samme ejendom
  • 30 meter til naboskel