Gå til hovedindhold

Bliv leverandør

Her er alt, hvad du skal vide som leverandør til Morsø Kommune.

Indhold

  Håndtryk

  Se Morsø Kommunes udbudsplan

  Det er vores overordnet målsætning, at sikre ligebehandling og gennemsigtighed gennem vores udbud og indkøb.

  De udbudte opgaver omfatter både offentlige udbud over og under EU-tærskelværdien, begrænset udbud med eller uden prækvalifikation samt underhåndsbud ved mindre opgaver.

  Der henvises til Morsø Kommunes Udbud- og indkøbspolitik, der omhandler de betingelser, der gælder ved salg og ydelser til Morsø Kommune.

  Hvert år indkøber vi for et stort millionbeløb. Det er derfor vigtigt for kommunen, at der indgås indkøbsaftaler, hvor priserne er konkurrencedygtige, og hvor kommunen overholder lovgivningen.

  Vi vælger leverandørerne ud fra de kriterier, der opstilles ved hvert enkelt udbud. Vi handler gerne med det lokale erhvervsliv, selvfølgelig under forudsætning af, at de lokale virksomheder giver de bedste og mest konkurrencedygtige tilbud på de vilkår der er beskrevet i udbudsmaterialet.

  Udbuds- og Tilbudsloven danner grundlag for de fleste udbud.

  Muligheder for små leverandører

  Hvis din virksomhed ikke selv har størrelsen og kapaciteten til at løfte en opgave, har du mulighed for at indgå et samarbejde med en eller flere andre virksomheder, således at virksomhederne i fællesskab kan byde på opgaven.

  Du kan benytte funktionen konsortiematch ved at logge ind på Comdia, finde udbudsplanen og her klikke på konsortiematch ud for det udbud, som du er interesseret i. Det gør det muligt for dig at angive, at din virksomhed er interesseret i at indgå i et konsortium, at blive underleverandør eller at finde en underleverandør. Når du har valgt en af førnævnte muligheder, kan du herefter se en liste over andre virksomheder, der også er interesserede i samarbejde.

  Comdia Hotline

  Vi har etableret en leverandørliste, hvor alle typer af virksomheder kan tilmelde sig. Formålet med leverandørlisten er, at have en liste over virksomheder, vi kan indhente tilbud fra når der skal købes varer eller ydelser under tærskelværdierne. Leverandørlisten bruges for eksempel til at finde leverandører, når der skal udbydes mindre vedligeholdelsesprojekter, til indkøb af varer, hvor der ikke i forvejen er en aftale.

  Link til Leverandørlisten

  Se vejledning til oprettelse af brugerprofil og registrering på Morsø Kommunes leverandørliste i vejledningen her

  Oplever du problemer med din registrering på leverandørlisten, kontakt da Comdia support tlf: 7199 3672 eller via mail: support@comdia.com

  Leverandører, der ønsker at lave aftaler med Morsø Kommune, forpligter sig til at overholde nedenstående krav.

  Morsø Kommune kan når som helst i forbindelse med afgivelse af tilbud, eller i en kontraktperiode, bede om dokumentation for at kravene overholdes.

  Morsø Kommune forudsætter i ethvert udbud, at leverandøren og dennes underleverandører overholder konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner:

  • Forbud og afskaffelse af tvangsarbejde
  • Forbud og afskaffelse af de værste former for børnearbejde
  • Organisations- og foreningsfrihed og ret til at føre frie forhandlinger
  • Ligeløn og forbud mod diskriminering
  • Arbejdsmiljø
  • Arbejdsklausuler

  Sociale klausuler vil blive indarbejdet i udbudskontrakter i det omfang, det findes relevant. Leverandøren forpligter sig til at sætte sig ind i og efterleve de sociale klausuler der stilles i hver enkelt udbudssag.

  Det forudsættes, at leverandører og disses underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

  Leverandøren må ikke have ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger på 100.000 kr. eller derover.

  Leverandøren skal i en kontraktperiode sikre at der foreligger en gyldig produkt- og ansvarsforsikring.

  For bygge- og anlægsopgaver kræves garantistillelse ved entrepriser over 500.000 kr. Garantistillelsen følger som udgangspunkt reglerne herom i AB 18 (almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed).

  Bygherren er dog forpligtet til at foretage en konkret vurdering af behovet for yderligere garantistillelse afhængig af opgavens karakter og risikoprofil.

  Leverandøren forpligter sig til, at gennemlæse udbudsmaterialet grundigt, og stille spørgsmål ved uklarheder.

  E-handel

  Som led i digitaliseringen prioriterer vi samhandel med leverandører, der kan håndtere elektronisk varebestilling.

  Vores e-handelssystem benyttes til bestilling af varer. Her sikres det, at der købes ind hos den rigtige leverandør, til de rigtige priser og betingelser, og der sker et automatiske betalings flow i forbindelse med bestilling.

  De varer vi har aftaler på skal handles i vores eget e-katalog. Det vil sige at alle varekøbsleverandører skal levere varekataloger til indlæsning i vores e-handelsløsning.

  Nærmere information om e-handel og krav til varekataloger - kontakt Morsø Kommunes indkøbsafdeling.

  Elektronisk udbud

  Vi har fokus på ligebehandling af virksomheder og gennemsigtighed i vores udbudsprocesser. For at sikre ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsprocessen, benytter vi annonceringsværktøjet www.comdia.com. Hele udbudsprocessen fra annoncering over tilbudsafgivelse til tildeling samt alt korrespondance foretages gennem dette værktøj, hvor alt bliver registreret.

  Morsø Kommunes indkøbsafdeling kaldes i daglig tale Indkøb. Indkøb har ansvaret for obligatoriske indkøbsaftaler, drift og vedligeholdelse af relevante systemer, herunder udbudsplan, e-handelsløsning og kontraktstyring.

  Indkøb er placeret under direktøren for Økonomi og Stab i Regnskab og Indkøb. Indkøbs overordnede opgave er, at indgå indkøbsaftaler gældende for samtlige forvaltninger, og dermed sikre at vi kan foretage vores indkøb på de økonomisk mest fordelagtige betingelser.

  Indkøb er en hjælpefunktion i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter.