Gå til hovedindhold

Privat pasning

Privat pasning er et alternativ til de offentlige dagtilbud. Der findes forskellige private ordninger i Morsø Kommune.

Indhold

  Ansøgning om tilskud til privat pasning

  Private daginstitutioner skal overholde gældende lovgivning og Morsø Kommunes regler for etablering og drift af daginstitutioner. Derudover skal de overholde mål, politikker og pædagogiske principper, der gælder for kommunens dagtilbud. Private institutioner har frihedsgrader i forhold til økonomi, overskud og forældrebetaling.

  Private daginstitutioner der ønsker at etablere dagtilbud efter Dagtilbudsloven, skal i ansøgningen dokumentere, hvordan de vil efterleve krav og forventninger, der fremgår af Morsø kommunes fastsatte kriterier for godkendelse. Private daginstitutioner i Morsø Kommune har indgået en driftsaftale med kommunen, hvori rammerne for institutionerne er fastsat.

  Puljeordningerne har indgået en driftsaftale med Morsø Kommune, hvor der er fastsat nærmere rammer for ordningens drift.

  Følgende betingelser skal være opfyldt, for at kommunen yder tilskud:

  • der må højst være 5 børn ad gangen, i alderen 0-2,9 år, pr. ansat i små dagpleje lignende ordninger
  • der må højst være 7-8 børn, i alderen 2,9-6 år, pr. ansat, i større ordninger med flere ansatte
  • puljeordninger skal opfylde de samme krav til lokaler og areal, som stilles til kommunale institutioner

  Forældrebetalingen varierer i puljeordningerne, men kan dog aldrig overskride kommunale takster. Puljeordningerne i Morsø Kommune har indgået en driftsaftale med kommunen, hvor rammerne for ordningen er fastsat.

  Der er ikke mulighed for at etablere nye puljeordninger. Puljeordninger, der er oprettet før dagtilbudslovens ikrafttræden, kan videreføres som hidtil, indtil aftalen med Morsø Kommune udløber eller opsiges af puljeordningen eller kommunalbestyrelsen

  Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune har besluttet, at der ydes tilskud til pasning af egne børn mellem 24 uger og op til skolestart i stedet for at få en plads i et dagtilbud.

  Betingelser for at modtage tilskud til pasning af egne børn

  Et tilskud til pasning af egne børn er et alternativ til at få sit barn optaget i et dagtilbud. Forældre kan derfor ikke, samtidig med at de modtager tilskud til pasning af egne børn, have det samme barn optaget i et dagtilbud eller modtage tilskud til privat pasning efter dagtilbudsloven § 80.
  Den forælder, der ansøger om tilskud til pasning af eget barn, kan ikke modtage tilskud til pasning af egne børn samtidig med, at han/hun modtager offentlig overførselsindkomst eller har en arbejdsindtægt. Det er samtidig en betingelse, at ansøgeren har opholdt sig i landet i 7 ud af de seneste 8 år.

  Antal tilskud pr. husstand og tilskudsperiodens længde

  Tilskud til pasning af egne børn kan gives for en periode på minimum 8 uger og maximalt et år. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand.
  Kommunalbestyrelsen kan alene give et tilskud pr. barn og kun i et tidsrum, der holder sig inden for de fastsatte minimums- og maksimumsgrænser. Tilskuddet tildeles det enkelte barn for en sammenhængende periode, der holder sig inden for de fastsatte tidsgrænser. Der kan således ikke tildeles flere tilskud til det samme barn. Det gælder også i tilfælde, hvor de enkelte tilskudsperioder tilsammen udgør den maksimale periode på et år.

  Tilskuddets størrelse

  Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
  Tilskuddet skal fastsættes ens pr. barn for alle børn inden for den samme aldersgruppe.

  Tilsyn med en forælder, der passer egne børn

  Kommunalbestyrelsen har en generel forpligtelse til at føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn i kommunen lever.

  Tilskud til privat pasning kaldes også fritvalg-ordningen, og betyder, at du som alternativ til offentlig pasning kan få tilskud til ansættelse af en privat børnepasser. Formålet med ordningen er at give større indflydelse og valgfrihed med hensyn til, hvordan børnene bliver passet.

  Tilskuddet er skattepligtigt for modtageren.

  Ansøgning kan fås ved henvendelse til en privat passer. For yderligere information bedes i kontakte Børn og Kultur.

  Hvad er et kombinationstilbud?

  Har du som forælder et dokumenteret pasningsbehov der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, kan du ansøge om et kombinationstilbud.
  Det betyder at du både kan anvende timer i et dagtilbud i åbningstiden, og derudover ansætte en fleksibel børnepasser eller anvende en i forvejen godkendt fleksibel børnepasser i min. 10 timer ugentligt til pasning af barnet uden for dagtilbuddenes åbningstid.

  For at være berettiget til muligheden gælder følgende:

  • Kombinationstilbuddet kan gives til forældre, hvis begge forældres beskæftigelse medfører et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.
  • Kombinationstilbuddet kan gives til en enlig forsørger, hvis dennes beskæftigelse medfører et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.
  • Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. (51,5 timer i daginstitution, vuggestue eller børnehave eller 48 timer i kommunal dagpleje).
  • Den fleksible børnepasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst 4 uger.

  Du skal være opmærksom på, at der er en del regler, der skal være opfyldt for at du kan modtage tilskud til fleksibel pasning. Læs mere om reglerne for kombinationstilbud her.

  Ansøgning

  Ansøgning om et kombinationstilbud sker ved at indsende en pasningsaftale, ansøgningsskema, arbejdsgivererklæring og dokumentation for dine/jeres arbejdstider i fire sammenhængende uger til:

  Morsø Kommune

  Børn og Kultur

  Jernbanevej 7

  7900 Nykøbing M.

  Kombinationstilbuddet kan tidligst træde i kraft med en måneds varsel til den 1. i en måned.

  Opsigelse eller ændring af pasningsaftalen

  Morsø Kommune anbefaler løbende måned + 1 måneds opsigelsesvarsel for begge parter. Opsigelsen skal underskrives af begge parter og indsendes til kommunen.
  Deltidspladsen i dagtilbuddet kan fortsætte hvis der ansættes en ny godkendt fleksibel børnepasser.
  Ansættes der ikke en ny børnepasser, ophører kombinationstilbuddet, hvilket betyder at deltidspladsen i det kommunale tilbud enten ophører eller ændres til en fuldtidsplads fra den dato hvor den private pasning ophører. Det er vigtigt at du hurtigst muligt orienterer Pladsanvisningen i Morsø Kommune.
  Sker der ændringer omkring løn, arbejdstid, pasningsperiode, pasningstid, opsigelsesvarsel m.m. skal der udarbejdes en ny pasningsaftale, som Morsø Kommune skal godkende inden ikrafttrædelse.