Gå til hovedindhold

Forstå begreberne

Hvad betyder genbrug? Og hvad betyder særskilt behandling?

Indhold

  Genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.

  Genbrug er, når et kasseret produkt, materiale eller stof benyttes i samme form og til samme formål, som da det blev kasseret. Dette omfatter bl.a. såkaldt second hand-tøj, møbler fra loppemarkedet, brugte mobiltelefoner eller glasflasker med pant. 

   

  Genanvendelse: Affald, som er egnet til genanvendelse, og som efter lovgivningen skal genanvendes.

  Genanvendelse er, når et kasseret produkt bliver anvendt på en ny måde. Når eksempelvis glasset fra en flaske bliver til nye glasflasker eller vinduer, taler man om genanvendelse. Papir, der genopstår som genbrugspapir, er et andet typisk eksempel på genanvendelse, men ofte er genanvendelsestransformationen mere overraskende. Eksempelvis kan plastflasker- og dunke blive til soveposefyld, fleecetrøjer, legetøj, isolering og meget andet.

  Restaffald: Det affald, der er tilbage, når det genanvendelige og ikke-genanvendelige farlige affald er sorteret fra. Restaffald er det affald, vi ikke kan genanvende, og som derfor bliver brændt på et affaldsforbrændingsanlæg. Varmen udnyttes til fremstilling af el og fjernvarme.

  Deponering: Affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse eller til forbrænding. 

  Deponiaffald er affald, der ikke kan genanvendes eller forbrændes, og derfor skal deponeres på et godkendt miljøanlæg. Et affaldsdeponi er et sted, hvor man modtager og lægger det affald, der ikke kan genbruges, genanvendes eller energiudnyttes (restaffald). Deponi er derfor placeret nederst i affalds hierakiet.

  AV miljø_deponi_ARC_må gerne bruges

  Særskilt behandling: Indsamling, hvor affaldsfraktioner holdes adskilt, alt efter affaldets type og art, for at lette en specifik behandling.

  Affaldet indsamles i en fraktion for sig selv.

  Elektronikaffald indsamles særskilt. Først sendes det til demonteringsanlæg, hvor det bliver skilt ad. En stor del af det kasserede elektronikaffald kan genanvendes - f.eks. metallerne. Andre dele er farligt affald - det bliver sorteret fra til specialbehandling.

  Farligt affald: Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2 til affaldsbekendtgørelsen, og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 3 til affaldsbekendtgørelsen. 

  Farligt affald er affald, der udviser farlige egenskaber pga. dets indhold af farlige stoffer. Affaldet kan fx være sundhedsfarligt, skadeligt for miljøet, brandfarligt, ætsende eller giftigt.