Gå til hovedindhold

Affald til deponi

Affald til deponi er affald, som ikke er genanvendeligt og ikke er forbrændingsegnet.

Indhold

  Affaldsproducenter og transportører af deponeringsegnet blandet affald skal levere det deponeringsegnede affald til Deponi Kåstrup, Kåstrupvej 20-22, 7860 Spøttrup.

  Affald til deponi er affald, som ikke er genanvendeligt og ikke er forbrændingsegnet.

  Eksempler på affald til deponi er:

  • glaseret tegl, fliser, klinker, keramik og sanitet (håndvaske, toiletter og lignende)
  • asbestholdigt affald (eternittagplader, fliseklæb og lignende)
  • byggeaffald forurenet med PCB eller tungmetaller (ikke farligt affald)
  • brugt sandblæsningssand
  • ikke genanvendeligt glasuld, glaseret tegl, glasfiber og lignende

  Affald til deponi må ikke sammenblandes med genanvendeligt eller forbrændingsegnet affald. Selv små mængder affald til deponi kan ødelægge et helt læs genanvendelige materialer, ligesom affald til deponi kan give driftsproblemer på affaldsenergianlægget.

  Det deponeringsegnede affald skal udsorteres i følgende 3 affaldstyper:

  • Inert affald: Affald, der ikke er fysisk eller kemisk reaktivt, og som ikke er opløseligt, brændbart eller egnet til genanvendelse.
  • Mineralsk affald: Uorganiske mineralske materialer, der kan opløses i eller reagere kemisk med vand.
  • Blandet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse eller forbrænding og hvor kildesortering ikke har været mulig.
  • Farligt affald

  Morsø Kommune skal klassificere affaldet som deponeringsegnet og anvise affaldet til deponi.

  Det er affaldsproducentens (virksomhedens) ansvar, at der sker den grundlæggende karakterisering af affaldet, når et læs affald ønskes afleveret på deponeringsanlægget. Affaldsproducenten er ansvarlig for, at karakteriseringsoplysningerne er korrekte.

  Deponeringsegnet affald, der ikke er sorteret korrekt i henhold til modtagekrav eller anvisninger i forbindelse med accept af affaldet, vil blive afvist.

  Morsø Kommune anviser større mængder affald til deponi til:

  Deponi Kåstrup
  Kåstrupvej 20-22
  7860 Spøttrup

  Alle læs affald, der afleveres til deponering, skal beskrives, uanset hvilken affaldsklasse, affaldet tilhører.
  Beskrivelsen af affaldet sker på en deklaration, der skal udfyldes af affaldsproducenten. På NOMI4S' hjemmeside kan deklarationen udfyldes online.

  Affald, der ikke er deklareret korrekt, afvises.

  Mindre mængder affald til deponi kan virksomheder mod betaling selv aflevere på Genbrugspladsen Nykøbing på Nørrebro 196, 7900 Nykøbing Mors, hvis I som virksomhed er tilmeldt virksomhedsordningen.

  Du kan tilmelde din virksomhed til genbrugspladsordningen i selvbetjeningsløsningen her på siden eller ved at kontakte personalet på genbrugspladsen.

  Ved tilmelding får du et adgangskort til pladsen. Det er muligt at få tildelt flere adgangskort, hvis flere medarbejdere skal kunne benytte genbrugspladsen. Du modtager adgangskortene efter tilmelding, sammen med regningen.

  Det er et krav, at virksomheder skal sortere affald til genanvendelse, forbrænding, deponi og særskilt behandling.

  Tilmelding til erhvervsordning